Inici -> Buscador Ajuntament

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració

AUTORITZACIÓ D'OCUPACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA PLATJA DE CIUTAT JARDÍ

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2017-007-C

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Altres

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
06/04/2017

Valoració:

Licitadors:

  1. PROGRESO URBANO SL
  2. VENTICALAMA SL


Obertura pública en Mesa de Contractació de dia 3 d'abril de 2017.

La Mesa ha donat compte del resultat de l'obertura del sobre A, en sessió interna de dia 24 de març de 2017.

A continuació s'ha procedit a l'obertura dels sobres C amb la proposició econòmica i proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules.

Les ofertes s'han tramès als tècnics del departament d'origen perquè apliqui els criteris previstos a l'apartat A del Quadre de criteris d'adjudicació del contracte.


La Mesa de Contractació, en sessió interna de dia 5 d'abril de 2017, ha acceptat l'informe dels tècnics del departament d'origen en qual s'han aplicat els criteris previstos a l'apartat A del Quadre de criteris d'adjudicació del contracte.


A l'apartat "documents" que trobareu a la vostra esquerra d'aquesta pàgina teniu a la vostra disposició els informes i/o quadre de valoració relatius a aquest contracte.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010