Inici -> Buscador Ajuntament

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració

ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE PLAQUES MARBRE I NÚMEROS PER A LA SENYALITZACIÓ I RETOLACIÓ DELS VIALS I EDIFICIS (3)

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2015-031-S (3)

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
12/05/2017

Valoració:

Licitadors:

  1. PROJECTES OBRES I NOUS SERVEIS SL


Obertura pública en Mesa de Contractació de dia 2 de maig de 2017.

La Mesa ha donat compte del resultat de l'obertura del sobre A, en sessió interna de dia 21 d'abril de 2017.

A continuació s'ha procedit a l'obertura del sobre C amb la proposició econòmica i proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules amb el següent resultat:

  1. PROJECTES OBRES I NOUS SERVEIS SL ofereix un 4,5% de baixa.

L'oferta s'ha tramès al servei de Població perquè apliqui els criteris previstos a l'apartat A del Quadre de criteris d'adjudicació del contracte.


La Mesa de Contractació, en sessió interna de dia 12 de maig de 2017, ha acceptat l'informe del servei de Població en qual s'han aplicat els criteris previstos a l'apartat A del Quadre de criteris d'adjudicació del contracte.


A l'apartat "documents" que trobareu a la vostra esquerra d'aquesta pàgina teniu a la vostra disposició els informes i/o quadre de valoració relatius a aquest contracte.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)"
.


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010