Inici -> Buscador Ajuntament

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració

CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN LOCAL DESTINAT A QUIOSC-BAR AL PARC MUNICIPAL DE LA QUARENTENA (PART DE DALT)

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2017-008-C

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Concessions administratives

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
08/05/2017

Valoració:

Licitadors:

  1. FREDERIC JAUME PENA RAMON


Obertura pública en Mesa de Contractació de dia 2 de maig de 2017.

La Mesa ha donat compte del resultat de l'obertura del sobre A, en sessió interna de dia 21 d'abril de 2017.

A continuació s'ha procedit a l'obertura del sobre C amb la proposició econòmica i proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules amb el següent resultat:

  1. FREDERIC JAUME PENA RAMON ofereix un cànon anual, sense IVA, de 2.414,89€ i es compromet a utilitzar productes frescs i de temporada, o de kilòmetre 0 i productes de comerç just.

La oferta s'ha tramès al servei d'Interior perquè apliqui els criteris previstos a la clàusula 17 dels Plecs de clàusules adminstratives i prescripcions tècniques particulars. 


La Mesa de Contractació, en sessió interna de dia 8 de maig de 2017, ha acceptat l'informe del Servei d'Inteior en qual s'han aplicat els criteris previstos la clàusula 17 dels Plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars.


A l'apartat "documents" que trobareu a la vostra esquerra d'aquesta pàgina teniu a la vostra disposició els informes i/o quadre de valoració relatius a aquest contracte.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)"
.


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010