Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs

SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ, CONTROL I GESTIÓ DE LA MOBILITAT DEL MUNICIPI DE PALMA, SUPERVISIÓ I CONTROL D'EXECUCIÓ I QUALITAT, I VIGILÀNCIA DE SISTEMES (3 LOTS)

La Junta de Govern de dia 17 de maig de 2017 acordà modificar el plec de prescripcions tècniques del LOT 1 i ampliar el termini fins el dia 10 de juliol de 2017.


Per providència de Batlia de dia 13 de juny de 2017 s'amplia el termini de la licitació, ja que per errada material no es va públicar integrament tota la documentació corresponent a les prescripcions tècniques del LOT 1.


El nou termini de presentació de propostes finalitza el 4 d'agost de 2017

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2017-010-A

Procediment d'adjudicació:
Obert subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
17/05/2017

Data Inici presentació d'Ofertes:
17/05/2017

Data Fi presentació d'Ofertes:
04/08/2017

Lloc presentació d'Ofertes:

A la Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma de Mallorca, Plaça Santa Eulàlia 9- 4t., de 09'00 a 14'00 hores en dies hàbils dins el termini assenyalat a la presentació d'ofertes.

Obertura d'Ofertes:

Dia 11/09/2017 a les 9,00 hores al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Palma, Plaça de Cort 1, 1r.

Data d'enviament per a Publicació al DOUE:
17/05/2017

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AVÍS:

ACARAMENTS ("COMPULSES") DE DOCUMENTS.

  • SOLS S'ADMETRAN A TRÀMIT LES SOL·LICITUDS D'ACARAMENTS DE DOCUMENTS QUE ES REALITZIN AMB UN MÍNIM DE 24 HORES D'ANTELACIÓ A LA FINALITZACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS.


    AJUNTAMENT DE PALMA  
    Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
    Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010