Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració

SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE SO, IL·LUMINACIÓ, SERVEIS AUDIOVISUALS I DE TRAMOIA I MAQUINÀRIA EN ELS TEATRES MUNICIPALS CATALINA VALLS, XESC FORTEZA I MAR I TERRA I ALTRES ESPAIS ESCÈNICS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2017-009-A

Procediment d'adjudicació:
Obert subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
07/06/2017

Valoració:

Licitadors:

  1. TECNICA AUDIOVISUAL BALEAR UTE (TECNICA AUDIOVISUAL SL - JUAN MARTIN-MONTALVO BARRA)
  2. BALEAR ACUSTIC SL
  3. GOBELIN PROJECTES SL


Obertura pública en Mesa de Contractació de dia 5 de  juny de 2017.

La Mesa ha donat compte del resultat de l'obertura del sobre A en sessió interna de dia 29 de maig de 2017 i de la proposta d'exclusió de l'empresa GOBELIN PROJECTES SL per no haver esmenat les deficiències adminsitratives.

A continuació ha procedit a l'obertura dels Sobres B amb la Proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant judicis de valor dels licitadors admesos i la presidenta ha donat compte del contingut.

Les proposicions s'han tramés a la comissió tècnica designada a l'efecte per a informe.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010