Inici -> Buscador Ajuntament

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració

SERVEIS NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA CINEMA A LA FRESCA 2017

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2017-011-A

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
12/06/2017

Valoració:

Licitadors:

  1. TRES SETZE 35 SL


Obertura pública en Mesa de Contractació de dia 8 de maig de 2017.

La Mesa ha donat compte del resultat de l'obertura del sobre A en sessió interna de dia 28 d'abril de 2017.

A continuació ha procedit a l'obertura dels Sobres B amb la Proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant judicis de valor i la presidenta ha donat compte del contingut.

Les proposicions s'han tramés a la comissió tècnica designada a l'efecte per a informe.


La Mesa de Contractació, en sessió interna de dia 22 de maig de 2017 ha acceptat l'informe tècnic relatiu als criteris de valoració quantificables mitjançant judicis de valor (Sobre B), emès per la comissió tècnica designada a l'efecte, i ha acordat convocar per al proper dilluns, dia 29 de maig, a les 9 h, al Saló de Sessions, una Mesa de Contractació on es donarà compte del resultat de l'informe abans esmentat .

A continuació es procedirà a l'obertura pública del Sobre C, amb la proposició econòmica i proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules.


Obertura pública en Mesa de Contractació de dia 29 de maig de 2017.

La Mesa ha donat compte del resultat de l'informe tècnic del sobres B, emès per la comissió tècnica designada a l'efecte.

A continuació s'ha procedit a l'obertura del sobres C amb la proposició econòmica i proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules.

L'oferta s'ha tramès a la comissió tècnica perquè apliqui els criteris previstos al Quadre de criteris d'adjudicació de contracte.


La Mesa de Contractació, en sessió interna de dia 12 de juny de 2017, ha acceptat l'informe de la comissió tècnica en qual s'han aplicat els criteris previstos al  Quadre de criteris d'adjudicació del contracte.


A l'apartat "documents" que trobareu a la vostra esquerra d'aquesta pàgina teniu a la vostra disposició els informes i/o quadre de valoració relatius a aquest contracte.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010