Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració

ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE CONSUMIBLES INFORMÀTICS DELS SERVEIS GENERALS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2017-020-S

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
21/07/2017

Valoració:

Licitadors:
1. GERSA INFORMATICA SL
2. VISUALES E INFORMATICA SERVICIOS Y SUMINISTROS SL
3. TONER CLASS SL
4. DISTRIBUCIONES UNIVERSAL MALLORCA SL

Obertura pública en Mesa de Contractació de dia 17 de juliol de 2017.

La Mesa ha donat compte del resultat de l'obertura del sobre A.

A continuació s'ha procedit a l'obertura dels sobres C amb la proposició econòmica i proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules dels licitadors admesos.

Les ofertes es remetran a la comissió tècnica perquè apliqui els criteris previstos a l'apartat A.2 del Quadre de criteris d'adjudicació del contracte.

A l'apartat "documents" que trobareu a la vostra esquerra d'aquesta pàgina teniu a la vostra disposició les ofertes econòmiques dels licitadors.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AVÍS:

ACARAMENTS ("COMPULSES") DE DOCUMENTS.

  • SOLS S'ADMETRAN A TRÀMIT LES SOL·LICITUDS D'ACARAMENTS DE DOCUMENTS QUE ES REALITZIN AMB UN MÍNIM DE 24 HORES D'ANTELACIÓ A LA FINALITZACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS.


    AJUNTAMENT DE PALMA  
    Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
    Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010