Inici -> Buscador Ajuntament

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs

SERVEIS TECNOLÒGICS DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ DE L'AJUNTAMENT

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2017-026-A

Procediment d'adjudicació:
Diàleg competitiu

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
01/08/2017

Data Inici presentació d'Ofertes:
01/08/2017

Data Fi presentació d'Ofertes:
06/09/2017

Lloc presentació d'Ofertes:

A la Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma de Mallorca, Plaça Santa Eulàlia 9- 4t., de 09'00 a 14'00 hores en dies hàbils dins el termini assenyalat a la presentació d'ofertes. (Sol·licitud de Participació)

Obertura d'Ofertes:

Al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Palma, Plaça de Cort 1, 1r. La data es comunicarà en aquest Perfil del Contractant.

Data de Publicació al BOIB:
10/08/2017

Url Publicació al BOIB:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10694/598126/seccio-de-contractacio-sol-licitud-de-parrticipaci

Data de Publicació al BOE:
05/08/2017

Url Publicació al BOE:
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/05/pdfs/BOE-B-2017-47530.pdf

Data d'enviament per a Publicació al DOUE:
01/08/2017

Url Publicació al DOUE:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304597-2017:TEXT:ES:HTML

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AVÍS:

ACARAMENTS ("COMPULSES") DE DOCUMENTS.

  • SOLS S'ADMETRAN A TRÀMIT LES SOL·LICITUDS D'ACARAMENTS DE DOCUMENTS QUE ES REALITZIN AMB UN MÍNIM DE 24 HORES D'ANTELACIÓ A LA FINALITZACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS.


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010