Inici -> Buscador Ajuntament

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració

SERVEI MUNICIPAL D'EDUCACIÓ D'ADULTS (SMEA)

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2017-029-A

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
18/09/2017

Valoració:

Licitadors:

  1. ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL


Obertura pública en Mesa de Contractació de dia 11 de setembre de 2017.

La Mesa ha donat compte del resultat de l'obertura del sobre A en sessió interna de dia 4 de setembre de 2017.

A continuació ha procedit a l'obertura del Sobre B amb la Proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant judicis de valor i la presidenta ha donat compte del contingut.

La proposició s'ha tramés al comitè d'experts designat a l'efecte per a informe.


La Mesa de Contractació, en sessió interna de dia 18 de setembre de 2017 ha acceptat l'informe tècnic relatiu als criteris de valoració quantificables mitjançant judicis de valor (Sobre B), emès pel comitè d'experts designat a l'efecte, i ha acordat convocar per al proper dilluns, dia 25 de setembre de 2017, a les 9 h, al Saló de Sessions, una Mesa de Contractació on es donarà compte del resultat de l'informe abans esmentat .

A continuació es procedirà a l'obertura pública del Sobre C, amb la proposició econòmica i proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)"
.


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010