Inici -> Buscador Ajuntament

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs

CONTRACTACIÓ D'UNA PÒLISSA D'ASSEGURANCES QUE COBREIXI LES PÈRDUES O DANYS MATERIALS DEL PATRIMONI DE L'AJUNTAMENT

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2017-030-A

Procediment d'adjudicació:
Obert subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
29/08/2017

Data Inici presentació d'Ofertes:
29/08/2017

Data Fi presentació d'Ofertes:
19/10/2017

Lloc presentació d'Ofertes:

A la Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma de Mallorca, Plaça Santa Eulàlia 9- 4t., de 09'00 a 14'00 hores en dies hàbils dins el termini assenyalat a la presentació d'ofertes.

Obertura d'Ofertes:

Dia 30/10/2017 a les 9,00 hores al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Palma, Plaça de Cort 1, 1r.

Data de Publicació al BOIB:
23/09/2017

Url Publicació al BOIB:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10713/599743/seccio-de-contractacio-licitacio-de-contractacio-d

Data de Publicació al BOE:
09/09/2017

Url Publicació al BOE:
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/09/pdfs/BOE-B-2017-51552.pdf

Data d'enviament per a Publicació al DOUE:
29/08/2017

Url Publicació al DOUE:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:343727-2017:TEXT:ES:HTML

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AVÍS:

ACARAMENTS ("COMPULSES") DE DOCUMENTS.

  • SOLS S'ADMETRAN A TRÀMIT LES SOL·LICITUDS D'ACARAMENTS DE DOCUMENTS QUE ES REALITZIN AMB UN MÍNIM DE 24 HORES D'ANTELACIÓ A LA FINALITZACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS.


    AJUNTAMENT DE PALMA  
    Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
    Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010