Inici -> Buscador Ajuntament

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració

SERVEI DE PREVENCIÓ DE L'ABANDONAMENT EDUCATIU: PROJECTE REFORÇAT

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2016-019-A

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
31/05/2017

Valoració:

Licitadors:

  1. CIAC - FORMACIÓ I GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS SL
  2. ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL
  3. ESPIRAL ENTITAT PRESTADORA DE SERVEIS A LA INFÀNCIA I LA JOVENTUT
  4. ASSOCIACIÓ AMÉS
  5. LIREBA SERVEIS INTEGRATS SL


Obertura pública en Mesa de Contractació de dia 26 de setembre de 2016.

La Mesa ha donat compte de l'obertura del sobre A resultant que l'empresa ESPIRAL ENTITAT PRESTADORA DE SERVEIS A LA INFÀNCIA I LA JOVENTUT no ha esmenat les deficiències dins el termini reglamentariament concedit, per la qual cosa la Mesa acorda elevar a l'òrgan de contractació la proposta d'exclusió d'aquest licitador. 

A continuació ha procedit a l'obertura dels Sobres B amb la Proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant judicis de valor dels licitadors admesos i la presidenta ha donat compte del contingut.

Les proposicions s'han tramés al comitè d'experts designat a l'efecte per a informe.


La Mesa de Contractació, en sessió interna de dia 7 d'abril de 2017 ha acceptat l'informe tècnic relatiu als criteris de valoració quantificables mitjançant judicis de valor (Sobre B), emès pel comitè d'experts designat a l'efecte, i ha acordat convocar per al proper dia18 d'abril de 2017, a les 9 h, al Saló de Sessions, una Mesa de Contractació on es donarà compte del resultat de l'informe abans esmentat i dels licitadors exclosos, si s'escau.

A continuació es procedirà a l'obertura pública dels Sobre C, amb la proposició econòmica i proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules, dels licitadors admesos.


Obertura pública en Mesa de Contractació de dia 18 d'abril de 2017.

La Mesa ha donat compte del resultat de l'informe tècnic dels sobres B, emès per la comissió tècnica designada a l'efecte i de la proposta d'exclusió de les empreses ASSOCIACIÓ AMES i LIREBA SERVEIS INTEGRATS SL per no haver assolit la puntuació mínima exigida als Plecs.

A continuació s'ha procedit a l'obertura dels sobres C amb la proposició econòmica i proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules dels licitadors admesos.

Les ofertes s'han tramès al servei de Benestar i Drets Socials perquè apliqui els criteris previstos a l'apartat B del Quadre de criteris d'adjudicació del contracte.


La Mesa de Contractació, en sessió interna de dia 29 de maig de 2017, ha acceptat l'informe de la comissió tècnica en qual s'han aplicat els criteris previstos a l'apartat B del Quadre de criteris d'adjudicació del contracte.


A l'apartat "documents" que trobareu a la vostra esquerra d'aquesta pàgina teniu a la vostra disposició els informes i/o quadre de valoració relatius a aquest contracte.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010