Inici -> Buscador Ajuntament

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració

SERVEI DE PREVENCIÓ DE L'ABANDONAMENT EDUCATIU: PROJECTE REFORÇAT

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2016-019-A

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
27/09/2016

Valoració:

Licitadors:

  1. CIAC - FORMACIÓ I GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS SL
  2. ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL
  3. ESPIRAL ENTITAT PRESTADORA DE SERVEIS A LA INFÀNCIA I LA JOVENTUT
  4. ASSOCIACIÓ AMÉS
  5. LIREBA SERVEIS INTEGRATS SL


Obertura pública en Mesa de Contractació de dia 26 de setembre de 2016.

La Mesa ha donat compte de l'obertura del sobre A resultant que l'empresa ESPIRAL ENTITAT PRESTADORA DE SERVEIS A LA INFÀNCIA I LA JOVENTUT no ha esmeat les deficiències dins el termini reglamentariament concedit, per la qual cosa la Mesa acorda elevar a l'òrgan de contractació la proposta d'exclusió d'aquest licitador. 

A continuació ha procedit a l'obertura dels Sobres B amb la Proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant judicis de valor dels licitadors admesos i la presidenta ha donat compte del contingut.

Les proposicions s'han tramés al comitè d'experts designat a l'efecte per a informe.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010