Inici -> Buscador Ajuntament

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració

SERVEIS INFORMÀTICS AUXILIARS DE LA UNITAT ADMINISTRATIVA DE GESTIÓ DE MULTES DE TRÀNSIT

NOTA INFORMATIVA:  L'obertura pública de les ofertes prevista per al proper dia 7 de novembre de 2016 queda AJORNADA fins a nou avís.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2016-017-A

Procediment d'adjudicació:
Obert subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
24/01/2017

Valoració:

Licitadors:

  1. GABINET BALEAR D'INVERSIONS I SERVEIS SL


Es convoca l'obertura pública del sobre B, amb la proposició tècnica relativa als criteris de valoració mitjançant judicis de valor, per al proper dilluns, dia 14 de novembre de 2016, a les 9 h al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Palma.


Obertura pública en Mesa de Contractació de dia 14 de novembre de 2016.

La Mesa ha donat compte del resultat de l'obertura del sobre A.

A continuació ha procedit a l'obertura dels Sobres B amb la Proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant judicis de valor i la presidenta ha donat compte del contingut.

Les proposicions s'han tramés a la comissió tècnica designada a l'efecte per a informe.


La Mesa de Contractació, en sessió interna de dia 2 de desembre de 2016 ha acceptat l'informe tècnic relatiu als criteris de valoració quantificables mitjançant judicis de valor (Sobre B), emès per la comissió tècnica designada a l'efecte, i ha acordat convocar per al proper dia 12 de desembre, a les 9 h, al Saló de Sessions, una Mesa de Contractació on es donarà compte del resultat de l'informe abans esmentat i dels licitadors exclosos, si s'escau.

A continuació es procedirà a l'obertura pública dels Sobre C, amb la proposició econòmica i proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules, dels licitadors admesos.

Obertura pública en Mesa de Contractació de dia 12 de desembre de 2016.

La Mesa ha donat compte del resultat de l'informe tècnic dels sobres B, emès per la comissió tècnica designada a l'efecte.

A continuació s'ha procedit a l'obertura del sobre C amb la proposició econòmica i proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules.

L'oferta s'ha tramès a la comissió tècnica perquè apliqui els criteris previstos a l'apartat B.2 del  quadre de criteris d'adjudicació de contracte.


La Mesa de Contractació, en sessió interna de dia 23 de desembre de 2016, ha acceptat l'informe de la comisisó tècnica en qual s'han aplicat els criteris previstos a l'apartat B.2 del Quadre de criteris d'adjudicació del contracte.


A l'apartat "documents" que trobareu a la vostra esquerra d'aquesta pàgina teniu a la vostra disposició els informes i/o quadre de valoració relatius a aquest contracte.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010