Inici -> Buscador Ajuntament

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració

ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA MITJANÇANT FONTS REFREDADORES A UBICAR DINS LES DEPENDÈNCIES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA. CONTRACTE RESERVAT A CENTRES ESPECIALS D'OCUPACIÓ I EMPRESES D'INSERCIÓ

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2016-024-S

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
13/10/2016

Valoració:

Licitadors:

  1. EDEN CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SLU
  2. UTE TRES GLOPS SL - FUNDACIÓ ES GARROVER
  3. CENTRE D'INTEGRACIÓ SOCIAL BALEAR CEO SL


Obertura pública en Mesa de Contractació de dia 10 d'octubre de 2016.

La Mesa ha donat compte del resultat de l'obertura del sobre A en acte intern dia 30 de setembre de 2016.

A continuació ha procedit a l'obertura dels Sobres B amb la Proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant judicis de valor i la presidenta ha donat compte del contingut.

Les proposicions s'han tramés a la comissió tècnica designada a l'efecte per a informe.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010