Inici -> Buscador Ajuntament

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració

SERVEI DE TAQUILLA, RECEPCIÓ, PORTERIA I ACOMODACIÓ DEL MUSEU D'HISTÒRIA DE LA CIUTAT, CASTELL DE BELLVER

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2016-023-A

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
18/01/2017

Valoració:

Licitadors:

  1. FRANCISCO PÉREZ URBANO
  2. SIFU BALEARS SL
  3. EMERGÈNCIES SET MIL SL
  4. ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES SA
  5. EULEN SA


Obertura pública en Mesa de Contractació de dia 10 d'octubre de 2016.

La Mesa ha donat compte de l'obertura del sobre A resultant que el Sr. FRANCISCO PÉREZ URBANO no ha esmenat les deficiències adminsitratives, per la qual cosa la Mesa acorda elevar a l'òrgan de contractació la proposta d'exclusió d'aquest licitador.

A continuació s'ha procedit a l'obertura dels sobres C amb la proposició econòmica i proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules.

Les ofertes s'han tramès a la comissió tècnica designada a l'efecte perquè apliqui els criteris previstos a l'apartat A.2 quadre de criteris d'adjudicació del contracte.


La Mesa de Contractació, en sessió interna de dia 2 de desembre de 2016, ha acceptat l'informe de la comissió tècnica en qual s'han aplicat els criteris previstos a l'apartat A.2  del Quadre de criteris d'adjudicació del contracte, del qual es desprèn que l'oferta de l'empresa SIFU BALEARS SL es troba incursa en baixa desproporcionada.

La Mesa acorda que, en aplicació de l'art. 152.3 del RDL 3/2011 de 14 de novembre, se sol·liciti a l'esmentada empresa que en el termini de 10 dies hàbils justifiqui la seva oferta.


La Mesa de Contractació
, en sessió interna de dia 13 de gener de 2017, ha acceptat l'informe de la comissió tècnica en el qual es considera justificada la oferta presentada per l'empresa SIFU BALEARS SL.


A l'apartat "documents" que trobareu a la vostra esquerra d'aquesta pàgina teniu a la vostra disposició les ofertes, els informes i/o quadre de valoració relatius a aquest contracte.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010