Inici -> Buscador Ajuntament

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració

SERVEI PER A LA GESTIÓ DEL CENTRE D'ACOLLIMENT TEMPORAL

Providència de Batlia de 7 de novembre de 2016: 1r. AMPLIAR EL TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES DE LA LICITACIÓ del SERVEI PER A LA GESTIÓ DEL CENTRE D'ACOLLIMENT TEMPORAL, publicada al Perfil del Contractant i al DOUE núm. 2016/S 192-346483 de dia 5.10.2016, ja que, per causes alienes, no s'han pogut complir els terminis legals de publicació dels anuncis de licitació preceptius al BOE i al BOIB.

2n. El nou termini de licitació finalitzarà el proper 1 de desembre de 2016, donant compliment als terminis mínims previstos a la normativa de contractació.

Avis: vist que s'han presentat diverses empreses per correu s'ajorna l'obertura pública del sobre B. Es publicarà al perfil la nova data d'obertura.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2016-025-A

Procediment d'adjudicació:
Obert subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
16/03/2017

Valoració:

Licitadors:

  1. INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS (INTRESS)
  2. UTE ARQUISOCIAL SL - ARASTI BARCA MA Y MA SCV
  3. ATENCION SOCIAL EN EMERGENCIAS GRUPO 5 SL
  4. UTE LIREBA SERVEIS INTEGRATS SL - CLECE SA
  5. FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT


Es convoca l'obertura pública de les Proposicions tècniques relatives als criteris avaluables mitjançant judicis de valor (Sobre B) per al proper dilluns, 19 de desembre de 2016, a les 9 h al Saló de Sessions.


Obertura pública en Mesa de Contractació de dia 19 de desembre de 2016.

La Mesa ha donat compte del resultat de l'obertura del sobre A en sessió interna de dia 12 desembre de 2016  i de la proposta d'exclusió de la UTE LIREBA SERVEIS INTEGRATS SL - CLECE SA per no haver esmenat les deficiències adminsitratives comunicades en data 12 de desembre .

A continuació ha procedit a l'obertura dels Sobres B amb la Proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant judicis de valor dels licitadors admesos i la presidenta ha donat compte del contingut.

Les proposicions s'han tramés a la comissió tècnica designada a l'efecte per a informe.


La Mesa de Contractació
, en sessió interna de dia 17 de febrer de 2017 ha acceptat l'informe tècnic relatiu als criteris de valoració quantificables mitjançant judicis de valor (Sobre B), emès per la comissió tècnica designada a l'efecte, i ha acordat convocar per al proper dilluns, dia 27 de febrer de 2017, a les 9 h, al Saló de Sessions, una Mesa de Contractació on es donarà compte del resultat de l'informe abans esmentat i dels licitadors exclosos, si s'escau.

A continuació es procedirà a l'obertura pública dels Sobre C, amb la proposició econòmica i proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules, dels licitadors admesos.


Obertura pública en Mesa de Contractació de dia 27 de febrer de 2017.

La Mesa ha donat compte de la proposta d'exclusió de la UTE LIREBA SERVEIS INTEGRATS SL - CLECE SA per no haver esmenat les deficiències adminsitratives.

Tot seguit ha donat compte del resultat de l'informe tècnic dels sobres B, emès per la comissió tècnica designada a l'efecte i de la proposta d'exclusió de la UTE ARQUISOCIAL SL - ARASTI BARCA MA Y MA SCV i de l'empresa ATENCION SOCIAL EN EMERGENCIAS GRUPO 5 SL per no haver assolit la puntuació mínima exigida als Plecs.

A continuació s'ha procedit a l'obertura dels sobres C amb la proposició econòmica i proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules dels licitadors admesos.

Les ofertes s'han tramès a la comissió tècnica perquè apliqui els criteris previstos a l'apartat B del Quadre de criteris d'adjudicació del contracte.


La Mesa de Contractació, en sessió interna de dia 13 de març de 2017, ha acceptat l'informe de la comissió tècnica en qual s'han aplicat els criteris previstos a l'apartat B del Quadre de criteris d'adjudicació del contracte.


A l'apartat "documents" que trobareu a la vostra esquerra d'aquesta pàgina teniu a la vostra disposició els informes i/o quadre de valoració relatius a aquest contracte.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010