Inici -> Buscador Ajuntament

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració

SERVEI D'ACOLLIMENT MUNICIPAL PER A FAMÍLIES

Providència de Batlia de 7 de novembre de 2016: 1r. AMPLIAR EL TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES DE LA LICITACIÓ del SERVEI D'ACOLLIMENT MUNICIPAL PER A FAMÍLIES, publicada al Perfil del Contractant i al DOUE núm. 2016/S 192-346486 de dia 5.10.2016, ja que, per causes alienes, no s'han pogut complir els terminis legals de publicació dels anuncis de licitació preceptius al BOE i al BOIB.

2n. El nou termini de licitació finalitzarà el proper 1 de desembre de 2016, donant compliment als terminis mínims previstos a la normativa de contractació.

Avis: vist que s'han presentat diverses empreses per correu s'ajorna l'obertura pública del sobre B. Es publicarà al perfil la nova data d'obertura.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2016-026-A

Procediment d'adjudicació:
Obert subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
15/12/2016

Valoració:

Licitadors:

  1. FUNDACIO SANT JOAN DE DEU SERVEIS SOCIALS MALLORCA
  2. INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS (INTRESS)
  3. UTE LIREBA SERVEIS INTEGRATS SL - CLECE SA
  4. FUNDACION SALUT I COMUNITAT


Es convoca l'obertura pública de les Proposicions tècniques relatives als criteris avaluables mitjançant judicis de valor (Sobre B) per al proper dilluns 19 de desembre de 2016, a les 9 h al Saló de Sessions.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010