Inici -> Buscador Ajuntament

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració

SUBMINISTRAMENT DE PILONS I BALISES DE PROTECCIÓ (3 LOTS)

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2016-029-S

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
07/03/2017

Valoració:

Licitadors:

  1. MIGUEL CRUSELLAS DORSA (ACRUDOR)
  2. VIABAL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ SA
  3. OBRAS Y PAVIMENTOS INSULARES SL (OPI)
  4. ESTAMPACIONES CASADO SL


L'obertura pública del Sobre B queda ajornada. La nova data es publicarà al Perfil del Contractant.


Es convoca l'obertura pública del Sobre B, amb la proposició tècnica del compliment de l'apartat 1.3.3 de la Memòria Tècnica, per al proper dilluns, dia 9 de gener de 2017, a les 9h al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Palma.


Obertura pública en Mesa de Contractació de dia 9 de gener de 2016.

La Mesa ha donat compte del resultat de l'obertura del sobre A en sessió interna de dia 16 de desembre de 2016.

A continuació ha procedit a l'obertura dels Sobres B amb la Proposició tècnica relativa al compliment de l'aparatat 1.3.3 de la memòria tècnica i la presidenta ha donat compte del contingut.

Les proposicions s'han tramés a la comissió tècnica designada a l'efecte per a informe.


La Mesa de Contractació, en sessió interna de dia 27 de febrer de 2017 ha acceptat l'informe relatiu al compliment de l'apartat 1.3.3 de la Memòria Tècnica (Sobre B), emès per la comissió tècnica designada a l'efecte, i ha acordat convocar per al proper dilluns, dia 6 de març de 2017, a les 9 h, al Saló de Sessions de l'Ajuntament, una Mesa de Contractació on es donarà compte del resultat de l'informe abans esmentat i dels licitadors exclosos, si s'escau.

A continuació es procedirà a l'obertura pública dels Sobre C, amb la proposició econòmica i proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules, dels licitadors admesos.


Obertura pública en Mesa de Contractació de dia 6 de març de 2017.

La Mesa ha donat compte del resultat de l'informe del compliment de la clàusula 1.3.3 de la Memòria Tècnica, emès per la comissió tècnica designada a l'efecte.

A continuació s'ha procedit a l'obertura dels sobres C amb la proposició econòmica amb els següents preus unitaris IVA exclòs:

  1. MIGUEL CRUSELLAS DORSA (ACRUDOR) opta al lot 1 per un import de 62,00€ i al lot 2 per 98,00€.
  2. VIABAL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ SA opta al lot 1 per un import de 70,00€.
  3. OBRAS Y PAVIMENTOS INSULARES SL (OPI) opta al lot 3 per un import de 162,38€.
  4. ESTAMPACIONES CASADO SL opta al lot 1 per un import de 70,00€.


Vist que l`´unic criteri de valoració és el preu més baix, la Mesa acorda requerir a l'empresa MIGUEL CRUSELLAS DORSA (ACRUDOR), pel que fa als lots 1 i 2 i a l'empresa OBRAS Y PAVIMENTOS INSULARES SL (OPI) pel que fa al lot 3, la documentació necessària per a la posterior adjudicació d'aquest contracte, mitjantçant Acord de la Junta de Govern, ja que han resultat ser els titulars de les ofertes econòmicament més avantatjoses.


A l'apartat "documents" que trobareu a la vostra esquerra d'aquesta pàgina teniu a la vostra disposició els informes i/o quadre de valoració relatius a aquest contracte.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010