Inici -> Buscador Ajuntament

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració

SERVEI DE DINAMITZACIÓ DEL LLEURE DE JOVES ALS BARRIS (DINAMO)

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2016-030-A

Procediment d'adjudicació:
Obert subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
30/01/2017

Valoració:

Licitadors:

  1. FUNDACIÓ PERE TARRÉS
  2. ESPORTS 85 SL
  3. LIREBA SERVEIS INTEGRATS SL


Obertura pública en Mesa de Contractació de dia 30 de gener de 2017.

La Mesa ha donat compte del resultat de l'obertura del sobre A en sessió interna de dia 23 de gener de 2017.

A continuació ha procedit a l'obertura dels Sobres B amb la Proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant judicis de valor i la presidenta ha donat compte del contingut.

Les proposicions s'han tramés a la comissió tècnica designada a l'efecte per a informe.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010