Inici -> Buscador Ajuntament

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració

SERVEI DEL PROGRAMA D'ESCOLES OBERTES DEL CENTRES ÈXIT D'ORIENTACIÓ I SUPORT A L'ESTUDI

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2016-031-A

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
05/04/2017

Valoració:

Licitadors:

  1. ASSOCIACIÓ AMES
  2. ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL
  3. CIAC - FORMACIÓ I GESTIO DE RECURSOS HUMANS SL


Es convoca l'obertura pública de les Proposicions tècniques relatives als criteris avaluables mitjançant judicis de valor (Sobre B) per al proper dilluns 19 de desembre de 2016, a les 9 h al Saló de Sessions.


Obertura pública en Mesa de Contractació de dia 19 de desembre de 2016.

La Mesa ha donat compte del resultat de l'obertura del sobre A en sessió interna de dia 12 de desembre de 2016.

A continuació ha procedit a l'obertura dels Sobres B amb la Proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant judicis de valor i la presidenta ha donat compte del contingut.

Les proposicions s'han tramés a la comissió tècnica designada a l'efecte per a informe.


La Mesa de Contractació, en sessió interna de dia 13 de març de 2017 ha acceptat l'informe tècnic relatiu als criteris de valoració quantificables mitjançant judicis de valor (Sobre B), emès per la comissió tècnica designada a l'efecte, i ha acordat convocar per al proper dilluns, dia 20 de març de2017, a les 9 h, al Saló de Sessions, una Mesa de Contractació on es donarà compte del resultat de l'informe abans esmentat i dels licitadors exclosos, si s'escau.

A continuació es procedirà a l'obertura pública dels Sobre C, amb la proposició econòmica i proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules, dels licitadors admesos.


Obertura pública en Mesa de Contractació de dia 20 de març de 2017.

La Mesa ha donat compte del resultat de l'informe tècnic dels sobres B, emès per la comissió tècnica designada a l'efecte i de la proposta d'exclusió de l'ASSOCIACIÓ AMES per no haver assolit la puntuació mínima exigida als Plecs.

A continuació s'ha procedit a l'obertura dels sobres C amb la proposició econòmica i proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules dels licitadors admesos amb el següent resultat:


2. ESTUDI 6 GESTCIÓ SOCIOEDUCATIVA SL licita per un import de 263.181,11€ amb l'IVA exempt.

3. CIAC - FORMACIÓ I GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS SL licita per un import de 264.000,00€ amb l'IVA exempt.


Les ofertes s'han tramès a la comissió tècnica perquè apliqui els criteris previstos a l'apartat I.1.2 del Quadre Annex I dels Plecs.


La Mesa de Contractació, en sessió interna de dia 31 de març de 2017, ha acceptat l'informe de la comissió tècnica en qual s'han aplicat els criteris previstos a l'apartat I.1.2 del Quadre de criteris d'adjudicació del contracte.


A l'apartat "documents" que trobareu a la vostra esquerra d'aquesta pàgina teniu a la vostra disposició els informes i/o quadre de valoració relatius a aquest contracte.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010