Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2017-031-S SUBMINISTRAMENT DE 425 EQUIPS DE RADIO COMUNICACIÓ PORTÀTIL PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA (2 LOTS)  Devolucions de garanties 
 Contractació  Exp. 2020-016-S SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER LA MODIFICACIÓ DEL QUADRE DE CONTROL MAQUINARIA ESCÉNICA TEATRE MUNICIPAL XESC FORTEZA  Devolucions de garanties 
 Contractació  Exp. 2014-005-A REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC, AMB L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, DE LA FASE E DE L'OBRA DE RESTAURACIÓ I REHABILITACIÓ DEL PASSEIG DE RONDA DE LES MURADES DE PALMA, SECTOR DEL BALUARD DEL PRÍNCEP  Devolucions de garanties 
 Contractació  Exp. 2015-023-A DIRECCIÓ D'OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LA FASE E OBRA RESTAURACIÓ I REHABILITACIÓ DEL PASSEIG DE RONDA DE LES MURADES DE PALMA, SECTOR BALUARD DEL PRÍNCEP  Devolucions de garanties 
 Contractació  Exp. 2014-010-A REDACCIÓ DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ DE LA FASE E DE LA RESTAURACIÓ, REHABILITACIÓ DEL PANY DE MURADA I REURBANITZACIÓ DE LA ZONA DEL BALUARD DEL PRÍNCEP A LES MURADES DE PALMA  Devolucions de garanties 

5 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010