Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Buscador Ajuntament

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2010-017-A AS. TEC. PER A L'EXECUCIÓ DE VERIFICACIONS SEGONS L'ART 13 DEL RGL 1828/2006 DE LA UE,I DE L'ASSESSORIA SOBRE FUNCIONS DELEGADES PER L'AUTORITAT DE GESTIÓ DEL MINISTERI D'ECONOMIA I HISENDA A L'AJUNTAMENT DE PALMA,PERIODE 2007-13. 2 LOTS  Devolucions de garanties 
 Contractació  Exp. 2023-005-S SUBMINISTRAMENT DE 250.000 PAPERETES DE CADA UNA DE LES CANDIDATURES A REGIDORES/ REGIDORS DEL MUNICIPI DE PALMA PER A LES ELECCIONS DEL PROPER DIA 28 DE MAIG DE 2023.  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2023-004-O OBRES DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA MODERNITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT DE LA PLATJA DE PALMA I DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE REPARACIÓ I RECONSTRUCCIÓ DEL CAZ DE LA PLATJA DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2023-003-S SUBMINISTRAMENT DE TALONARIS DE BUTLLETINS DE DENÚNCIA PER INFRACCIONS DE TRÀNSIT PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2023-001-A SERVEI DE RETIRADA, TRANSPORT, DESCONTAMINACIÓ I TRAMITACIÓ DE LA BAIXA ADMINISTRATIVA DELS VEHICLES DECLARATS RESIDUS DOMÈSTICS DEL TERME MUNICIPAL DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2023-002-A SERVEIS DE TRANSPORTS I MUDANCES PER A L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-091-A TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ I PREVENCIÓ A L'ÀMBIT DE LA IGUALTAT I LES VIOLÈNCIES MASCLISTES (LOT 2 DIVERSITAT AFECTIVO SEXUAL)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-090-S SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES EN PAPER PER A LA XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS (6 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-089-C CONCESSIO DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC-BAR DE PROPIETAT MUNICIPAL AL PARC MUNICIPAL DE SON GIBERT  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-088-A SERVEI D'ASSISTÈNCIA EXTERNA VETERINÀRIA QUE REALITZI LES REVISIONS DELS CAVALLS DEL SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT PER TRACCIÓ ANIMAL (SERVEI DE GALERES)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-087-A MANTENIMENT PROGRAMAT I CORRECTIU DE L'EQUIPAMENT ESCÈNIC i D'ALTRE EQUIPAMENT TÈCNIC DE POTÈNCIA I REGULACIÓ DE SO I IL·LUMINACIÓ I DE SERVEIS AUDIOVISUALS I QUALSEVOL ALTRE EQUIPAMENT SUSCEPTIBLE DE MANTENIMENT ESSENCIAL DELS TEATRES MUNICIPALS.  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-086-A SERVEIS DE CONTROL DE PLAGUES URBANES AL TERME MUNICIPAL DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-085-A SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU DELS EQUIPS DE REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR (ERC) DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-084-A SERVEI D'ENSENYAMENT MUSICAL NO REGLAT I GESTIÓ DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-083-A SERVEI DE PRODUCCIÓ LOGÍSTICA PER ALS ARTISTES QUE ACTUEN A LA REVETLA I ALTRES CONCERTS DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2023  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-082-A ACORD MARC PER A LA PRESTACIÓ D'UN SERVEI DE PRODUCCIÓ TÈCNICA DE LA REVETLA I UN ALTRE CONCERT AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2023 (5 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-080-S SUBMINISTRAMENT PER A l'ACTUALITZACIÓ I REPOSICIÓ DE L'EQUIPAMENT DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I ROBA DE TREBALL DEL SERVEI DE BOMBERS DE PALMA (8 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-081-A PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA DE L'ESPECIALITAT O DISCIPLINES D'ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADA, AIXÍ COM L'ASSESSORAMENT TÈCNIC (LOT 2)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-079-O EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA NORD-OEST DEL MERCAT DE PERE GARAU DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-078-S SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL INFORMÀTIC AMB DESTINACIO AL SERVEI DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA (2 LOTS)  Licitacions en curs 

Pàgina 1 de 48,  949 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010