Inici -> Buscador Ajuntament

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa. Hi podeu accedir fent clic aquí

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2011-033-S SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS DIVERSOS PER A LA BRIGADA MUNICIPAL DE VIALITAT  Devolucions de garanties 
 Contractació  Exp. 2018-008-A SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER ALS TREBALLS DE REDACCIÓ I D'ASSESSORAMENT A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL PER A LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2017-030-A (2) CONTRACTACIÓ D'UNA PÒLISSA D'ASSEGURANCES QUE COBREIXI LES PÈRDUES O DANYS MATERIALS DEL PATRIMONI DE L'AJUNTAMENT  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-038-O (2) OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ D'EDIFICI EXISTENT PER A UBICAR CENTRE D'ACOLLIDA TEMPORAL LA BALANGUERA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2017-019-A SERVEI DE MENJAR A DOMICILI  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2018-005-A SERVEI DE GRUES, IMMOBILITZACIÓ, DESPLAÇAMENT, RETIRADA I GESTIÓ DIPÒSIT DE VEHICLES A REQUERIMENT DE LA POLICIA LOCAL  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2017-038-O OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ D'EDIFICI EXISTENT PER A UBICAR CENTRE D'ACOLLIDA TEMPORAL LA BALANGUERA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2018-004-S ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS DIVERSOS D'OBRA CIVIL PER LES BRIGADES MUNICIPALS DEL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT DE L'AJUNTAMENT  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-001-A SERVEI DE DINAMITZACIÓ LINGÜÍSTICA TERRITORIAL A TRES ZONES DE PALMA  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2018-002-A SERVEIS PER A L'ELABORACIÓ DE L'INFORME TÈCNIC I ECONÒMIC QUE SERVEIXI PER A LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS RELATIUS AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2017-028-A SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES URBANES AL TERME MUNICIPAL DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2018-003-A PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA ALS FUNCIONARIS INTEGRATS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA I ALS SEUS BENEFICIARIS  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2017-025-S (2) ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT DE GASOIL TIPUS "C" PER A LA CALEFACCIÓ DEL QUARTER DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-033-A SERVEI D'ACTIVITATS EDUCATIVOCULTURALS I DE DINAMITZACIÓ DELS CASALS DE BARRI (2 LOTS)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-043-A SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ, DISCIPLINES D'ERGONOMIA I MEDICINA DEL TREBALL  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2017-032-A LOT 2 DEL SERVEI DE PRODUCCIÓ ARTÍSTICA, TÈCNICA, GESTIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA A LA FESTIVITAT DELS REIS MAGS A PALMA 2018, 2019 I 2020  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-044-O CONTRACTE MIXTE D'OBRES I SERVEIS DE REFORMA, MILLORA, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE PAVIMENTS I INFRAESTRUCTURES DE VIALS, CAMINS I ESPAIS PÚBLICS DEL TERME MUNICIPAL DE PALMA (3 LOTS)  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2017-042-A SERVEI DEL PROGRAMA SUPORT PISE PALMA  En fase de valoració 
 Contractació  Exp. 2017-032-A LOT 1 DEL SERVEI DE PRODUCCIÓ ARTÍSTICA, TÈCNICA, GESTIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA A LA FESTIVITAT DELS REIS MAGS A PALMA 2018, 2019 I 2020  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-035-A SERVEI D'ACTUALITZACIÓ I MANTENIMENT DELS PAQUETS DE SOFTWARE EUROCOP (VERSIÓ ORACLE) I EUROCOP DGT-ATEX DE L'ÀREA DELEGADA DE SEGURETAT CIUTADANA  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 1 de 28,  555 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010