Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Palau de Congressos de Palma -> Buscador Ajuntament

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2022-047-S SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES TIPUS FURGÓ DESTINATS AL SERVEI DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA (LOTS 1 i 2)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-048-A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ (DO+DEO+SS) DE LES OFICINES ADMINISTRATIVES VINCULADES AL DISTRICTE D'INNOVACIÓ AL SECTOR DE LLEVANT  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-046-A SERVEI D'INTERVENCIÓ SOCIAL AL BARRI DE SON RIERA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-045-S SUBMINISTRAMENT DE BÉNS DIVERSOS PER A LA SEVA UTILITZACIÓ EN ACTUACIONS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL ATRIBUÏDES A LA REGIDORIA D'INFRAESTRUCTURES, ESPECIALMENT BRIGADES DEL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA. (5 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-043-A SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-042-O CONTRACTACIÓ MIXT D'OBRES I SERVEIS PER A LES OBRES DE REFORMA ESTRUCTURAL I REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI DESTINAT A UN ESPAI SOCIO-CULTURAL "TORRES DEL TEMPLE" (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-041-A SERVEI INTEGRAL DE COMUNICACIÓ PER AL "MAPA DE RECURSOS COMUNITARIS DE PALMA PER A LA PROMOCIÓ DE LA SALUT" I PER A ALTRES INICIATIVES I PROGRAMES COMPRESOS EN LA "ESTRATÈGIA DE PROMOCIÓ DE LA SALUT I PREVENCIÓ DE L'AJUNTAMENT DE PALMA"  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-044-A SERVEI DE SEGURETAT PRIVADA PER AUXILIAR A LA POLICIA LOCAL AMB TASQUES RELACIONADES AMB LA COVID-19  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-040-A SERVEIS DE GESTIÓ DE CONTINGUTS DE LA REGIDORIA D'INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT, EN LES XARXES SOCIALS DELS PERFILS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA.  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-039-S SUBMINISTRAMENT D'ARMAMENT PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA (3 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-037-S SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS DIVERSOS I EINES D'OBRA CIVIL I LLOGUER DE MAQUINÀRIA I/O ACCESSORIS PER A LA BRIGADA MUNICIPAL DE VIALITAT DEL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-036-A CONTRACTE MIXT DE SERVEIS I OBRES D'INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, ANTI INTRUSIÓ I VIDEOVIGILÀNCIA I DEL SERVEI DE RESPOSTA A LES ALARMES DELS EDIFICIS MUNICIPALS I ELS CENTRES ESCOLARS (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-038-A ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES FUNCIONS DE COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT DE L'EQUIPAMENT S'AIGUA DOLÇA, EN LA FASE D'OBRA.  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-035-O CONSTRUCCIÓ I CREACIÓ D'UN CARRIL BICI-VIANANT ENTRE EL CI PASSATEMPS I LA CR VALLDEMOSSA I PROJECTE D'ENLLUMENAT PÚBLIC INTEGRAL EN EL CARRIL BICI AL C/ PEDRO SANS GARAU I L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA DIRECCIÓ D'OBRES AL C/ PEDRO SANS GARAU (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-034-A SERVEI DE VISITES GUIADES A L'EDIFICI DE CORT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-032-O OBRES D'ADAPTACIÓ DEL CAMÍ DE CAN BOGUETA I EL CARRER VAIXELL PER HABILITAR UN ITINERARI VIANANT-CICLISTA CAP A L'AEROPORT DE SON SANT JOAN  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-033-O EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE L'EQUIPAMENT SOCIOCULTURAL A GÈNOVA I ENVOLTANTS I L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA DIRECCIÓ DE LES OBRES (2 LOTS).  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-031-O PROJECTE D'EXECUCIÓ DE MILLORA DE LA URBANITZACIÓ, DE L'ACCESSIBILITAT DELS VIALS I ELS ESPAIS LLIURES PÚBLICS: CARRERS JOAN DAMETO I SINIA D'EN GIL AMB LA PART OEST DEL PARC DE SA RIERA. FASE 1  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-030-C CONCESSIÓ DEL SERVEI SMARTWIFI PALMA, DE COMUNICACIONS SENSE FILS PER AL CONJUNT DE ZONES DE GRAN AFLUÈNCIA TURÍSTICA DE PALMA, AMB CONSOLIDACIÓ, UNIFICACIÓ I MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES NECESSÁRIES  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-028-S SUBMINISTRAMENT DE TRES VEHICLES ELÈCTRICS AMB BATERIES EN PROPIETAT PER A L'ÀREA DE BATLIA, I DOS VEHICLES ELÈCTRICS AMB BATERIES EN PROPIETAT PER A L'ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE (4 LOTS)  Licitacions en curs 

Pàgina 5 de 49,  980 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010