Inici -> Contractes menors -> Buscador Ajuntament

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2021-059-A SERVEI D'ACOLLIMENT MUNICIPAL A VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA (SAMVVM) (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-058-A SERVEI MUNICIPAL D'ATENCIÓ INTEGRAL A LA VIOLÈNCIA MASCLISTA (SAIVM)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-057-S SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL INFORMÀTIC AMB DESTINACIÓ AL SERVEI DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-055-S SUBMINISTRAMENT SUCCESSIU DE FONS DOCUMENTALS PER A LA XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-056-A MUNTATGE, MANTENIMENT I DESMUNTATGE DELS ESCENARIS I ALTRES INFRAESTRUCTURES, PER AL SEU ÚS AMB MOTIU DE LA PROGRAMACIÓ DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2022  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-053-A SERVEI D'ACTIVITATS EDUCATIVO-CULTURALS I DE DINAMITZACIÓ DELS CASALS DE BARRI DE PALMA (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-054-A SERVEI D'AUDITORIA DE CERTIFICACIÓ DE LES CARTES DE SERVEIS, DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LES CARTES DE SERVEI I DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE L'ACCESSIBILITAT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (3 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-052-A SERVEI DE LLOGUER DE CABINES SANITÀRIES DE WC, INCLOSA LA SEVA INSTAL·LACIÓ, NETEJA, MANTENIMENT I RETIRADA PER A LES FESTES I ALTRES ACTIVITATS SOCIOCULTURALS QUE ORGANITZA EL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L'AJUNTAMENT  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-051-S SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI DIVERS PEL COS DE BOMBERS (4 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-038-O (LOT 2) LOT 2: ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ DE LES OBRES (ARQUITECTURA I INSTAL·LACIONS) I CONTROL ECONÒMIC DE L'EQUIPAMENT DE S'AIGUA DOLÇA.  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-050-O OBRES A REALITZAR PER LA VIA D'EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA DERIVADES D'EXPEDIENTS D'INFRACCIONS URBANÍSTIQUES, SEGURETAT DELS EDIFICIS I RUÏNES A TOT EL TERME MUNICIPAL DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-049-A SERVEI D'ASSISTÈNCIA I OFICINA TÈCNICA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL "PLA D'IMPULS DE PALMA COM A DESTÍ TURÍSTIC INTEL·LIGENT I SOSTENIBLE" ("PLA IMPULS PALMA")  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-048-A SERVEI DE REALITZACIÓ DE TALLERS D'EXERCICI FÍSIC MULTICOMPONENT I PSICOEDUCACIÓ PER A LA PREVENCIÓ DE LA FRAGILITAT I CAIGUDES EN PERSONES MAJORS DE 60 ANYS (PROGRAMA MUNICIPAL "ACTIVA'T")  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-047-O CONTRACTE MIXTE D'OBRES I SERVEIS DE REFORMA, MILLORA, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE PAVIMENTS I INFRAESTRUCTURES A VIALS, CAMINS I ESPAIS LLIURES PÚBLICS. NETEJA DE CAMINS, SOLARS I TORRENTS, DEL TERME MUNICIPAL DE PALMA (5 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-046-S SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL PER L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-045-A SERVEI DE CREATIVITAT, GRAVACIÓ I EDICIÓ DE VÍDEOS PER L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-044-S SUBMINISTRAMENT D'ALIMENTS I MATERIAL DE LLIT PER A LA SECCIÓ MUNTADA DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA (4 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-043-A SERVEI D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS NECESSARIS PER A REALITZACIÓ DEL PROGRAMES D'ACTIVITATS FESTIVES QUE ORGANITZA EL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-042-S SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS DE RADIOCOMUNICACIÓ PORTÀTIL I DE REPETIDORS PEL SERVEI DE RADIOCOMUNICACIONS DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-041-A SERVEI DE NETEJA I PORTERIA DELS CENTRES ESCOLARS PÚBLICS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 

Pàgina 7 de 48,  946 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010