Inici -> Contractes menors

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2017-030-A (2) CONTRACTACIÓ D'UNA PÒLISSA D'ASSEGURANCES QUE COBREIXI LES PÈRDUES O DANYS MATERIALS DEL PATRIMONI DE L'AJUNTAMENT  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-019-A SERVEI DE MENJAR A DOMICILI  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-038-O OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ D'EDIFICI EXISTENT PER A UBICAR CENTRE D'ACOLLIDA TEMPORAL LA BALANGUERA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-028-A SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES URBANES AL TERME MUNICIPAL DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-025-S (2) ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT DE GASOIL TIPUS "C" PER A LA CALEFACCIÓ DEL QUARTER DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-032-A LOT 2 DEL SERVEI DE PRODUCCIÓ ARTÍSTICA, TÈCNICA, GESTIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA A LA FESTIVITAT DELS REIS MAGS A PALMA 2018, 2019 I 2020  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-033-A SERVEI D'ACTIVITATS EDUCATIVOCULTURALS I DE DINAMITZACIÓ DELS CASALS DE BARRI (2 LOTS)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-032-A LOT 1 DEL SERVEI DE PRODUCCIÓ ARTÍSTICA, TÈCNICA, GESTIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA A LA FESTIVITAT DELS REIS MAGS A PALMA 2018, 2019 I 2020  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-035-A SERVEI D'ACTUALITZACIÓ I MANTENIMENT DELS PAQUETS DE SOFTWARE EUROCOP (VERSIÓ ORACLE) I EUROCOP DGT-ATEX DE L'ÀREA DELEGADA DE SEGURETAT CIUTADANA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-041-A SERVEI DE SUPORT FAMILIAR  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-031-S SUBMINISTRAMENT DE 425 EQUIPS DE RADIO COMUNICACIÓ PORTÀTIL PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA (2 LOTS)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-016-A SERVEIS DE VENDA I GESTIÓ D'ENTRADES I CONTROL D'ACCÉS EN ELS RECINTES DELS TEATRES MUNICIPALS I CASTELL DE BELLVER  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-018-C CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR LLIBRERIA CASA MUSEU BALAGUER  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-027-A SERVEI DE LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE CASETES DE LA FIRA DE NADAL I REIS A ORGANITZAR PER L'AJUNTAMENT  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-029-A SERVEI MUNICIPAL D'EDUCACIÓ D'ADULTS (SMEA)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-015-S SUBMINISTRAMENT DE MUNICIÓ PER A LA DOTACIÓ DEL SERVEI I PER A LES PRÀCTIQUES DE TIR DE LA POLICIA LOCAL (4 LOTS)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-012-S ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT DE BENS DIVERSOS PER AL PERSONAL/BRIGADES DEL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES (8 LOTS)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-030-A SERVEI DE DINAMITZACIÓ DEL LLEURE DE JOVES ALS BARRIS (DINAMO)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2011-015-O EXECUCIÓ DE LES OBRES DE LA SEGONA FASE DEL CENTRE SOCIAL SON XIMELIS  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-017-A SERVEI DE CURSOS REGULARS, CURS MONOGRÀFIC I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE L'AULA ESCÈNICA DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 3 de 29,  569 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010