Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2020-013-O REFORMA I SUBSTITUCIÓ DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ I LA INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ DE LES PLANTES 2, 3, 4 I 5 DE L'EDIFICI MUNICIPAL DE CARRER CADENA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-012-S SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MÒDULS D'ARMARIS COMPACTES MÒBILS PER L'ARXIU DE LA GERÈNCIA D'URBANISME  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-030-S (2) SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI D'OFICINA DESTINAT ALS DEPARTAMENTS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (LOTS 1, 4, 5 I 6)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-006-O OBRES DE REFORMA D'EDIFICI AÏLLAT DESTINAT A CENTRE SOCIO- CULTURAL SON AMETLER  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-010-S SUBMINISTRAMENT 90 UNITATS PORTÀTILS, 180 BATERIES, 8 UNITATS BASE TETRA, 13 UNITATS MÓBILS TETRA DE DOBLE CONSOLA I 24 UNITATS MÒBILS EN VEHICLES, ACCESSORIS, PROGRAMACIÓ, INSTAL·LACIÓ I FORMACIÓ.  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-011-O OBRES DE REFORÇ DEL FORJAT DE LA PLANTA SOTERRANI 1 DE L'EDIFICI DE LA GERÈNCIA D'URBANISME DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-005-A SERVEI DE SALVAMENT, VIGILÀNCIA, SOCORRISME, SEGURETAT I ATENCIÓ PERSONALITZADA AL BANY ASSISTIT A LES PLATGES DE PALMA (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-007-S SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL ARMAMENT ( 2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-008-S SUBMINISTRAMENT DE 15 BICICLETES ASSITIDES AMB MOTOR ELÈCTRIC  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-004-S SUBMINISTRAMENT DE 50 ARMILLES ANTIBALES, ANTIGANIVET I ANTIPUNXÓ.  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-003-O OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN ESPAI DE SOCIALITZACIÓ, INTEGRACIÓ I PARTICIPACIÓ DINS EL PARC DE SA RIERA.  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-002-O OBRES DE MILLORA D'ESPAIS URBANS ES RAFAL VELL I REURBANITZACIÓ I MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT CARRERS MÉNDEZ-BARRERA-BORGUNY-VILLALONGA. (4 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-001-A SERVEI INTEGRAL DE TAQUILLA, PORTERIA, ACOMODACIÓ I DE BAR ALS TEATRES MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-066-S SUBMINISTRAMENT I REPOSICIÓ DE MATERIAL PER AL MUNTATGE D'ESCENARIS PER A LA REALITZACIÓ D'ESPECTACLES EN EL TERME DE PALMA.  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-067-A SERVEI DE MANTENIMENT I REPARACIÓ DE VEHICLES DE LA POLICIA LOCAL (9 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-065-S SUBMINISTRAMENT 20 VEHICLES PATRULLA PER A POLICIA LOCAL DE PALMA. 2 LOTS  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-064-A REALITZACIÓ D'ACTIVITATS EDUCATIVES DE PROMOCIÓ DE LA SALUT  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-062-S SUBMINISTRAMENT DE FERRO, ACER I METALLS PER AL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-061-A LLOGUER DE CABINES SANITÀRIES AUTÒNOMES DE WC PER A LES ACTIVITATS I FESTES ORGANITZADES PEL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-060-A SERVEI DE SEGURETAT I VIGILÀNCIA DELS ESPECTACLES PUBLICS A LES FESTES ORGANIZADES PER LA REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L'AJUNTAMENTDE PALMA L'ANY 2020  Licitacions en curs 

Pàgina 4 de 10,  182 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010