Inici -> Buscador Ajuntament

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2021-026-S SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES DESTINATS AL SERVEI DE POLICIA LOCAL MITJANÇANT LA MODALITAT D'ARRENDAMENT - RÈNTING (2 LOTS  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-025-S SUBMINISTRAMENT DE DOS VEHICLES DE COMANDAMENT I PREFECTURA PER AL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-024-A SERVEI DE PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL "CASAL CIUTAT ANTIGA", " CASAL JONQUET" I "CAN RIBES"  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-023-A SERVEI DE TAQUILLA DEL MUSEU CASTELL DE BELLVER I DE RECEPCIÓ, PORTERIA I ACOMODACIÓ PER A LA TEMPORADA D'ESTIU I ACTES CULTURALS  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-022-A PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA DE LES ESPECIALITATS O DISCIPLINES DE MEDICINA DEL TREBALL, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADA (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-021-O REMODELACIÓ DE LA PLAÇA BISBE PLANES I ENVOLTANTS (SANT JORDI)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-019-A PREVENCIÓ I CONTROL INTEGRAL DE LA LEGIONEL·LOSI EN UN CONJUNT DE 10 CONCRETES DEPENDÈNCIES O CENTRES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA ADSCRITS ALS SERVEIS MUNICIPALS DE POLICIA LOCAL, DE BOMBERS I DE BENESTAR SOCIAL  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-020-A SERVEI D'AUDITORIA DE CERTIFICACIÓ DE LES CARTES DE SERVEIS, DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LES CARTES DE SERVEI I DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE L'ACCESSIBILITAT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (3 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-018-S SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÒDULS DE FILTRATGE DE SENYALS DE RÀDIOFREQÜÈNCIA DE LA XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-017-O PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER NUREDDUNA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-016-O PROJECTE DE DEMOLICIÓ D'EDIFICACIÓ EN CAMI SON FANGOS, 245 (ES PIL·LARI)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-015-A SERVEI DE CREATIVITAT, GRAVACIÓ I EDICIÓ DE VÍDEOS PER A L'AJUNTAMENT DE PALMA.  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-014-A SERVEI DE TRANSPORT D'INSTRUMENTS MUSICALS, ESTRIS I ALTRES ELEMENTS TÈCNICS PER A LA BANDA DE MÚSICA DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-009-O CONTRACTACIÓ MIXTA D'OBRES I SERVEIS PER TREBALLS DE NETEJA, RESTAURACIÓ,MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA MURADA DE PALMA, DES DELS JARDINS DE "S'HORT DEL REI" FINS "ES BALUARD DEL PRÍNCEP" I DELS EDIFICIS MUNICIPALS CATALOGATS (BIC)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-013-A SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L'ACTUALITZACIÓ DEL PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE (PMUS) DE PALMA 2021-2027  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-012-C CONCESSIO DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN LOCAL DESTINAT A CANTINA A LES INSTAL·LACIONS DE PROPIETAT MUNICIPAL DE SON PACS  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-011-A REDACCIÓ DE PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ AMB PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PREVI; I DIRECCIÓ D'OBRES DE REURBANITZACIÓ TÀCTICA ALS C/ CAMP REDÓ I C/ COTLLIURE  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-010-O EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA ESTRUCTURAL I REHABILITACIÓ DE L'ENVOLTANT DE L'EDIFICI AÏLLAT DESTINAT A LOCAL D'ÚS SOCIOCULTURAL " FÀBRICA CAN RIBES"  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-006-A SEGURETAT I VIGILÀNCIA DE LES FESTES INSTITUCIONALS DE PALMA (LOT 2)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-008-A SERVEI D'INTERPRETACIÓ DE LA LLENGUA DE SIGNES DURANT ELS PLENARIS I ALTRES ACTES PROTOCOL·LARIS INSTITUCIONALS  Licitacions en curs 

Pàgina 4 de 43,  852 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010