Inici -> Buscador Ajuntament

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2019-003-C CONTRACTE D'AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA PLATJA DE CIUTAT JARDÍ  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-002-S SUBMINISTRAMENT DE PAPER ECOLÒGIC TCF I MATERIAL D'OFICINA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-022-A CONCURS AVANTPROJECTES PROJECTE BÀSIC, EXECUCIÓ I ACTIVITAT I, POTESTATIVAMENT, DIRECCIÓ FACULTATIVA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT, OBRES EQUIPAMENT A S'AIGUA DOLÇA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2018-018-A SERVEI D'ACTIVITATS COMUNITARIES D'OCI PREVENTIU  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2019-001-A SERVEI DE DINAMITZACIÓ LINGÜÍSTICA TERRITORIAL A TRES ZONES DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-054-S SUBMINISTRAMENT PER A L'HOMOLOGACIÓ DEL VESTUARI DEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT (16 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-053-A SERVEI DE DINAMITZACIÓ DELS ESPAIS JOVES (SDEJ)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-052-O OBRES DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE CONDICIONAMENT DE LA SEGONA LÍNIA DE LA PLATJA DE PALMA: TRAM COMPRES ENTRE EL CARRER NEOPATRIA I EL CARRER MISSIÓ DE SAN DIEGO  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-051-O OBRES DE PEATONITZACIÓ DEL CARRER VELÁZQUEZ I REURBANITZACIÓ DEL CARRER JOSEP TOUS I FERRER  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-049-S SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE DE CALEFACCIÓ (GASOLI C) A DIFERENTS ESCOLES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-050-O OBRES DE CONTINUACIÓ DEL CAMÍ PERIMETRAL DEL BOSC DE BELLVER, A LA SEVA FASE III  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-048-S CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT DE RECANVIS I SERVEI DE MANTENIMENT DE LA XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS DE LA POLICIA LOCAL  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-046-S SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE LABORATORI (REACTIUS, MEDIS DE CULTIU, MATERIAL FUNGIBLE), PER AL LABORATORI MUNICIPAL (4 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-047-S SUBMINISTRAMENT DE 6 VEHICLES PATRULLA TIPUS FURGÓ AMB DESTINACIÓ A LA POLICIA LOCAL DE PALMA (3 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-040-S (2) SUBMINISTRAMENT DE CENT BICICLETES PER BICIPALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-044-A CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE REDACCIÓ D'UN PROJECTE INTEGRAT D'OBRA DE RENOVACIÓ D'INSTAL·LACIONS, FAÇANA I PROJECTE D'ACTIVITATS DE L'EDIFICI MUNICIPAL DE LA GERÈNCIA D'URBANISME DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-045-S CONTRACTE MIXTE SUBMINISTRAMENT I SERVEIS PER A LA CONTRACTACIÓ DISSENY, MAQUETACIÓ, IMPRESSIÓ, TIRATGE, ENQUADERNACIÓ I LLIURAMENT DELS PROGRAMES DE MÀ, CARTELLS, FLYERS, FULLETONS I DESPLEGABLES DE LES FESTES INST. DE L'AJUNT. DE PALMA 19 (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-043-A LLOGUER DE CABINES SANITÀRIES AUTÒNOMES DE WC A LES ACTIVITATS I FESTES ORGANITZADES PEL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L'AJUNTAMENT DE PALMA L'ANY 2019  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2017-037-S ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE LA UNIFORMITAT I EQUIPAMENT PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA (50 LOTS)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2018-042-A SERVEIS DE TRANSPORTS l MUDANCES PER A L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 

Pàgina 7 de 37,  723 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010