Inici ->  Empreses, organismes i altres -> SMAP -> Buscador Ajuntament

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2020-013-O REFORMA I SUBSTITUCIÓ DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ I LA INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ DE LES PLANTES 2, 3, 4 I 5 DE L'EDIFICI MUNICIPAL DE CARRER CADENA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-012-S SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MÒDULS D'ARMARIS COMPACTES MÒBILS PER L'ARXIU DE LA GERÈNCIA D'URBANISME  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-030-S (2) SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI D'OFICINA DESTINAT ALS DEPARTAMENTS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (LOTS 1, 4, 5 I 6)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-010-S SUBMINISTRAMENT 90 UNITATS PORTÀTILS, 180 BATERIES, 8 UNITATS BASE TETRA, 13 UNITATS MÓBILS TETRA DE DOBLE CONSOLA I 24 UNITATS MÒBILS EN VEHICLES, ACCESSORIS, PROGRAMACIÓ, INSTAL·LACIÓ I FORMACIÓ.  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2017-026-A SERVEIS TECNOLÒGICS DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ DE L'AJUNTAMENT  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2020-009-S SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS DE RESPIRACIÓ AUTÒNOMA PER A BOMBERS, MUNTATGE I FORMACIÓ INCLÒSOS.  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-011-O OBRES DE REFORÇ DEL FORJAT DE LA PLANTA SOTERRANI 1 DE L'EDIFICI DE LA GERÈNCIA D'URBANISME DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-005-A SERVEI DE SALVAMENT, VIGILÀNCIA, SOCORRISME, SEGURETAT I ATENCIÓ PERSONALITZADA AL BANY ASSISTIT A LES PLATGES DE PALMA (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-008-S SUBMINISTRAMENT DE 15 BICICLETES ASSITIDES AMB MOTOR ELÈCTRIC  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-007-S SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL ARMAMENT ( 2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-003-O OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN ESPAI DE SOCIALITZACIÓ, INTEGRACIÓ I PARTICIPACIÓ DINS EL PARC DE SA RIERA.  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-004-S SUBMINISTRAMENT DE 50 ARMILLES ANTIBALES, ANTIGANIVET I ANTIPUNXÓ.  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-002-O OBRES DE MILLORA D'ESPAIS URBANS ES RAFAL VELL I REURBANITZACIÓ I MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT CARRERS MÉNDEZ-BARRERA-BORGUNY-VILLALONGA. (4 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-001-A SERVEI INTEGRAL DE TAQUILLA, PORTERIA, ACOMODACIÓ I DE BAR ALS TEATRES MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-066-S SUBMINISTRAMENT I REPOSICIÓ DE MATERIAL PER AL MUNTATGE D'ESCENARIS PER A LA REALITZACIÓ D'ESPECTACLES EN EL TERME DE PALMA.  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-067-A SERVEI DE MANTENIMENT I REPARACIÓ DE VEHICLES DE LA POLICIA LOCAL (9 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-065-S SUBMINISTRAMENT 20 VEHICLES PATRULLA PER A POLICIA LOCAL DE PALMA. 2 LOTS  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-064-A REALITZACIÓ D'ACTIVITATS EDUCATIVES DE PROMOCIÓ DE LA SALUT  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-062-S SUBMINISTRAMENT DE FERRO, ACER I METALLS PER AL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-061-A LLOGUER DE CABINES SANITÀRIES AUTÒNOMES DE WC PER A LES ACTIVITATS I FESTES ORGANITZADES PEL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA  Licitacions en curs 

Pàgina 2 de 36,  715 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010