Inici ->  Empreses, organismes i altres -> EFMSA

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2021-013-A SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L'ACTUALITZACIÓ DEL PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE (PMUS) DE PALMA 2021-2027  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-012-C CONCESSIO DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN LOCAL DESTINAT A CANTINA A LES INSTAL·LACIONS DE PROPIETAT MUNICIPAL DE SON PACS  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-011-A REDACCIÓ DE PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ AMB PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PREVI; I DIRECCIÓ D'OBRES DE REURBANITZACIÓ TÀCTICA ALS C/ CAMP REDÓ I C/ COTLLIURE  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-010-O EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA ESTRUCTURAL I REHABILITACIÓ DE L'ENVOLTANT DE L'EDIFICI AÏLLAT DESTINAT A LOCAL D'ÚS SOCIOCULTURAL " FÀBRICA CAN RIBES"  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-006-A SEGURETAT I VIGILÀNCIA DE LES FESTES INSTITUCIONALS DE PALMA (LOT 2)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-008-A SERVEI D'INTERPRETACIÓ DE LA LLENGUA DE SIGNES DURANT ELS PLENARIS I ALTRES ACTES PROTOCOL·LARIS INSTITUCIONALS  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-007-O OBRES DE CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DEL SEGON RECINTE DEFENSIU I REPOSICIÓ DE LLENÇ RUÏNÓS DELS BASTIÓ DE PONENT I ESTUDI DE LA PAVIMENTACIÓ DEL FOSSAT INTERIOR DEL CASTELL DE BELLVER  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-005-C MANTENIMENT, GESTIÓ I EXPLOTACIÓ COMERCIAL DEL QUIOSC-BAR DE PROPIETAT MUNICIPAL UBICAT AL PARC MUNICIPAL DE SA FEIXINA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-004-A TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ I PREVENCIÓ (4 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-002-A SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE LA FLOTA DE VEHICLES I ELEMENTS DE DOTACIÓ DEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-003-S SUBMINISTRAMENT D'HIPOCLORIT SÒDIC PER A LA DESINFECCIÓ D'ESPAIS I MOBILIARI PÚBLIC  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-001-A SUPERVISIÓ ENERGÈTICA, ADEQUACIÓ A LA NORMATIVA, I MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE SISTEMA D'ENLLUMENAT EXTERIOR DEL MUNICIPI DE PALMA (3 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-068-S SUBMINISTRAMENT D'UNA AUTOBOMBA RURAL PESADA (BRP) AMB ELS SEUS RESPECTiUS EQUIPAMENTS PEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-067-A SERVEIS DE GESTIO INTEGRAL DE SIS CENTRES DE DIA (6 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-057-O (2) - LOT 2 LOT 2-SERVEI DE REDACCIÓ DE PROJECTES,VIGILÀNCIA,SUPERVISIÓ, CONTROL,DIRECCIÓ I COORDINACIÓ DE SEGURETAT DE L'EXPD'OBRES I SERVEIS A REALITZAR PER VIA D'EXECUCIO SUBSIDIARIA DERIVADES D'EXPEDIENTS D'INFRACCIONS URBANISTIQUES I SEGURETAT DELS EDIFICIS  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-066-A CONTRACTACIÓ DE TRES CONCERTS A MITJANS DE COMUNICACIÓ PER A LA PROMOCIÓ ARTÍSTICA I LA DIFUSIÓ PUBLICITÀRIA AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2021 (3 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-052-A (2) SERVEI DE DISSENY, DIRECCIÓ I PRODUCCIÓ ARTÍSTICA, TÈCNICA, DE GESTIÓ I DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER A LA REALITZACIÓ DELS ESDEVENIMENTS DE LA FESTIVITAT DELS REIS MAGS A PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-065-A SERVEI D'AUDITORIA DE CERTIFICACIÓ DE LES CARTES DE SERVEIS, DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LES CARTES DE SERVEI I DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE L'ACCESSIBILITAT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (3 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-064-A SERVEI D'UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓ DE VENDA D'ENTRADES A LES TAQUILLES, PER INTERNET I PER ALTRES POSSIBLES CANALS DE VENDA, AIXÍ COM EL CONTROL D'ACCÉS ALS TEATRES MUNICIPALS, CASTELL DE BELLVER I CASAL BALAGUER I ALTRES ESPAIS MUNICIPALS  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-056-S (2) SUBMINISTRAMENT D'UNA FURGONETA ELÈCTRICA DESTINADA A MAJORDOMIA  Licitacions en curs 

Pàgina 4 de 14,  265 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010