Inici ->  Empreses, organismes i altres -> PMEI

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2019-049-A LA REDACCIÓ DE PROJECTES D'EXECUCIÓ DE MILLORA DE LA URBANITZACIÓ, DE L'ACCESSIBILITAT DELS VIALS I ELS ESPAIS LLIURES PÚBLICS EN L'ÀMBIT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (4 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-050-A SERVEI DE MANTENIMENT CORRECTIU PER A PETITES ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-048-A SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I RENOVACIÓ DE CERTIFICACIONS DEL SISTEMA D'ACCESSIBILIAT UNIVERSAL DE LES PLATGES DE PALMA, PER OBTENIR LES CERTIFICACIONS CONFORME LA NORMA UNE 170001-2:2007  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-035-O (2) REFORMA DE L'EDIFICI EXISTENT AL CARRER SABEL·LÍ, 23 (SON XIGALA) PER UBICAR EL CENTRE MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIAS MESTRAL  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-047-A SERVEI D'ASSISTENCIA PSICOLÒGICA A VÍCTIMES DE DELICTES RELACIONATS AMB LA VIOLÈNICA DE GÈNERE, ODI I ALTRES TIPUS DE DELICTES VIOLENTS, EN SITUACIÓ DE CRISI.  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-045-A SERVEI D'AGÈNCIA I INTERMEDIACIÓ PER A LA INSERCIÓ D'ANUNCIS OFICIALS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA EN PREMSA ESCRITA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-046-S SUBMINISTRAMENT DE CONSUMIBLES INFORMÀTICS  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-021-S (2) SUBMINISTRAMENT DE LLENYA PER A FESTETJOS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-044-O ADEQUACIÓ I CONDICIONAMENT DE LOCAL MUNICIPAL PER UBICAR LES OFICINES DE L'IMI I CONSTRUCCIÓ DE NOVA FAÇANA DEL LOCAL CONTIGU AL DE LES OFICINES  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-015-A (3) SERVEI ASSISTÈNCIA TÈCNICA REALITZ. AUDITORIA VERIFICACIÓ PRÈVIA SOLS. PAGAMENT AL BENEFICIARI QUE PRESENTARÀ L'AJUNT. SOBRE LES DESPESES EXECUTADES A OPERACIONS RELAC. L'ESTRATÈGIA DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE I INTEGRAL "PLA LITORAL DE PONENT"  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-043-A DINAMITZACIÓ DEL CONSELL PER A LA PARTICIPACIÓ INFANTIL CIUTAT AMIGA DE LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-042-A SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU, NORMATIU I CORRECTIU DE L'EQUIPAMENT ESCENOTÈCNIC DELS TEATRES MUNICIPALS I SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE SUBSTITUCIÓ I REPOSICIÓ NECESSARI  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-041-A SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL DE BIBLIOTECA, PLA DE DINAMITZACIÓ DEL FONS I FOMENT DE LA LECTURA A LA BIBLIOTECA INFANTIL MUNICIPAL DE NOU LLEVANT (DE 3 A 12 ANYS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-040-A ELABORACIÓ NOU PLA D'ACCIÓ PEL CLIMA I L'ENERGIA SOSTENIBLE (PACES) DEL TERME MUNICIPAL DE PALMA.  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-035-O REFORMA DE L'EDIFICI EXISTENT AL CARRER SABEL·LÍ, 23 (SON XIGALA) PER UBICAR EL CENTRE MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIAS MESTRAL  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-039-S DISSENY, MAQUETACIÓ, IMPRESSIÓ, TIRATGE, ENQUADERNACIÓ I LLIURAMENT DELS PROGRAMES DE MÀ, CARTELLS, FULLETONS I CARTELLS A DUES CARES DE LES FESTES INSTITUCIONALS ORGANITZADES DES DE LA REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-038-S TREBALLS DE DISSENY I MAQUETACIÓ, D'IMPRESSIÓ I DISTRIBUCIÓ, DE L'AGENDA JOVE (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-037-A SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL DE SIS CENTRES DE DIA (6 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-036-A REDACCIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI SITUAT AL CARRER TEMPLE 9  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-034-S SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE ELÈCTRIC DESTINAT AL CENTRE SANITARI MUNICIPAL  Licitacions en curs 

Pàgina 5 de 9,  169 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010