Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Palau de Congressos de Palma -> Buscador Ajuntament

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2020-046-S SUBMINISTRAMENT D'UNA LECTORA ÓPTICA PER A LA CORRECCIÓ D'EXAMENS I DEL SOFTWARE CORRESPONENT I LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-045-S SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA PLATAFORMA DE RESCAT, SENSE UNITAT DE CONTROL NI SISTEMA ELÈCTRIC (CISTELLA), DE L'AUTOESCALA GIRATÒRIA DEL SERVEI DLK 18 FA PLC III (E-06) DEL SERVEI CONTRA D'INCENDIS I SALVAMENT  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-044-S CONTRACTACIÓ DE LA IMPRESSIÓ, EL TIRATGE, L'ENQUADERNACIÓ I EL LLIURAMENT DELSPROGRAMES DE MÀ, CARTELLS I FULLETONS DE LES FESTES INSTITUCIONALS I ACTIVITATS SOCIOCULTURALS DELS DISTRICTES ORGANITZADES PEL DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-043-S SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS HIDRÀULICS DE RESCAT, MATERIAL D'ESTABILITZACIÓ I ELEMENTS AUXILIARS PEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-042-A SERVEI D'ASSISTENCIA TÈCNICA DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA MODERNITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT DE LA PRIMERA LÍNIA DE LA PLATJA DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-041-S SUBMINISTRAMENT D'UNA FURGONETA ELÈCTRICA BIPLAÇA DESTINADA AL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-009-S SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS DE RESPIRACIÓ AUTÒNOMA PER A BOMBERS, MUNTATGE I FORMACIÓ INCLÒSOS.  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-033-A SERVEIS NECESSARIS PER A DUR A TERME EL PROGRAMA "CINEMA A LA FRESCA"  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-040-S SUBMINISTRAMENT DE MUNICIÓ PER A LA DOTACIÓ DEL SERVEI I PRÀCTIQUES DE TIR DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-037-S SUBMINISTRAMENT PER L'ARRENDAMENT DE VEHICLES DESTINATS A L'AJUNTAMENT DE PALMA (4 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-039-S SUBMINISTRAMENT D'ELEMENTS DE SEGURETAT PER L'ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA-QUARTER SAN FERRAN (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-038-S SUBMINISTRAMENT D'AIGUA MINERAL NATURAL O DE DÉU EMBOTELLADA PER AL CONSUM HUMA PEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-032-A CONTROL POBLACIONAL DE COLOMS MITJANÇANT PINSO ESTERILITZANT AL MUNICIPI DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-036-S SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT PER AVALUAR RENOUS I VIBRACIONS  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-035-O DEMOLICIÓ D'EDIFICACIONS AL POBLAT DE SON RIERA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-034-S SUBMINISTRAMENT D' ARTICLES D'IMPREMTA PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-031-A SERVEI DE MANTENIMENT DELS RELLOTGES DE CORDA DE L'AJUNTAMENT  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-054-S (3) SUBMINISTRAMENT PER A L'HOMOLOGACIÓ DEL VESTUARI DEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT- LOT 3  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-014-S (2) SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I COL·LOCACIÓ EQUIPAMENT I MOBILIARI ÀREA BENESTAR SOCIAL. LOT 1  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-006-O (2) OBRES DE REFORMA D'EDIFICI AÏLLAT DESTINAT A CENTRE SOCIO- CULTURAL SON AMETLER  Licitacions en curs 

Pàgina 2 de 38,  755 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010