Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Palau de Congressos de Palma

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2021-045-A SERVEI DE CREATIVITAT, GRAVACIÓ I EDICIÓ DE VÍDEOS PER L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-044-S SUBMINISTRAMENT D'ALIMENTS I MATERIAL DE LLIT PER A LA SECCIÓ MUNTADA DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA (4 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-043-A SERVEI D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS NECESSARIS PER A REALITZACIÓ DEL PROGRAMES D'ACTIVITATS FESTIVES QUE ORGANITZA EL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-040-S SUBMINISTRAMENT DE BENS DIVERSOS PER A LA SEVA UTILITZACIÓ PER PART DE LES BRIGADES DEL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES (7 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-042-S SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS DE RADIOCOMUNICACIÓ PORTÀTIL I DE REPETIDORS PEL SERVEI DE RADIOCOMUNICACIONS DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-041-A SERVEI DE NETEJA I PORTERIA DELS CENTRES ESCOLARS PÚBLICS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-039-S SUBMINISTRAMENT D'ARMILLES ANTIBALES, ANTIGANIVET I ANTIPUNXÓ, FUNDES VERSIÓ TRÀNSIT I FUNDES PER PLAQUES BALÍSTIQUES INTERIORS PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-038-O OBRES D'EQUIPAMENT DE S'AIGUA DOLÇA I ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES PER A LA BONA EXECUCIÓ DE LES OBRES I PER A L'OBTENCIÓ DE LA CERTIFICACIÓ LEED DE L'EQUIPAMENT (3 LOTS  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-037-A SERVEIS DE GESTIÓ INTEGRAL - CENTRE DE DIA S'ESTEL (LOT 6)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-036-A SERVEI D'AUDITORIA DE CERTIFICACIÓ DE LES CARTES DE SERVEIS, DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LES CARTES DE SERVEI I DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE L'ACCESSIBILITAT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (LOTS 1 i 2)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-035-S SUBMINISTRAMENT DE FERRO, ACER I ACER INOXIDABLE PER AL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-034-A SERVEI DE GESTIÓ DE RECOLLIDA DE NECESSITATS, EXPECTATIVES I SATISFACCIÓ DE LES PERSONES USUÀRIES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-033-A SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA I MANTENIMENT DELS EDIFICIS MUNICIPALS I CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE PALMA. (3 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-032-C CONCESSIO DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN LOCAL DESTINAT A CANTINA A LES INSTAL·LACIONS DE PROPIETAT MUNICIPAL DE SON PACS  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-028-S SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES DESTINATS AL SERVEI DE LA POLICIA LOCAL (7 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-030-A SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS A L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-031-C CONCESSIO DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC-BAR DE PROPIETAT MUNICIPAL A LA PLAÇA DEL COMTAT DEL ROSSELLÓ DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-029-A PNEUMÀTICS DELS VEHICLE (LOT 2) DEL SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE LA FLOTA DE VEHICLES I ELEMENTS DE DOTACIÓ DEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-027-A SERVEIS NECESSARIS PER A DUR A TERME EL PROGRAMA "CINEMA A LA FRESCA" 2021  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-026-S SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES DESTINATS AL SERVEI DE POLICIA LOCAL MITJANÇANT LA MODALITAT D'ARRENDAMENT - RÈNTING (2 LOTS  Licitacions en curs 

Pàgina 5 de 16,  318 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010