Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Palau de Congressos de Palma

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2021-041-A SERVEI DE NETEJA I PORTERIA DELS CENTRES ESCOLARS PÚBLICS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-042-S SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS DE RADIOCOMUNICACIÓ PORTÀTIL I DE REPETIDORS PEL SERVEI DE RADIOCOMUNICACIONS DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-038-O OBRES D'EQUIPAMENT DE S'AIGUA DOLÇA I ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES PER A LA BONA EXECUCIÓ DE LES OBRES I PER A L'OBTENCIÓ DE LA CERTIFICACIÓ LEED DE L'EQUIPAMENT (3 LOTS  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-039-S SUBMINISTRAMENT D'ARMILLES ANTIBALES, ANTIGANIVET I ANTIPUNXÓ, FUNDES VERSIÓ TRÀNSIT I FUNDES PER PLAQUES BALÍSTIQUES INTERIORS PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-037-A SERVEIS DE GESTIÓ INTEGRAL - CENTRE DE DIA S'ESTEL (LOT 6)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-036-A SERVEI D'AUDITORIA DE CERTIFICACIÓ DE LES CARTES DE SERVEIS, DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LES CARTES DE SERVEI I DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE L'ACCESSIBILITAT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (LOTS 1 i 2)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-035-S SUBMINISTRAMENT DE FERRO, ACER I ACER INOXIDABLE PER AL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-033-A SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA I MANTENIMENT DELS EDIFICIS MUNICIPALS I CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE PALMA. (3 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-034-A SERVEI DE GESTIÓ DE RECOLLIDA DE NECESSITATS, EXPECTATIVES I SATISFACCIÓ DE LES PERSONES USUÀRIES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-032-C CONCESSIO DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN LOCAL DESTINAT A CANTINA A LES INSTAL·LACIONS DE PROPIETAT MUNICIPAL DE SON PACS  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-030-A SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS A L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-031-C CONCESSIO DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC-BAR DE PROPIETAT MUNICIPAL A LA PLAÇA DEL COMTAT DEL ROSSELLÓ DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-029-A PNEUMÀTICS DELS VEHICLE (LOT 2) DEL SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE LA FLOTA DE VEHICLES I ELEMENTS DE DOTACIÓ DEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-028-S SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES DESTINATS AL SERVEI DE LA POLICIA LOCAL (7 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-026-S SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES DESTINATS AL SERVEI DE POLICIA LOCAL MITJANÇANT LA MODALITAT D'ARRENDAMENT - RÈNTING (2 LOTS  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-027-A SERVEIS NECESSARIS PER A DUR A TERME EL PROGRAMA "CINEMA A LA FRESCA" 2021  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-025-S SUBMINISTRAMENT DE DOS VEHICLES DE COMANDAMENT I PREFECTURA PER AL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-024-A SERVEI DE PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL "CASAL CIUTAT ANTIGA", " CASAL JONQUET" I "CAN RIBES"  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-023-A SERVEI DE TAQUILLA DEL MUSEU CASTELL DE BELLVER I DE RECEPCIÓ, PORTERIA I ACOMODACIÓ PER A LA TEMPORADA D'ESTIU I ACTES CULTURALS  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2021-022-A PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA DE LES ESPECIALITATS O DISCIPLINES DE MEDICINA DEL TREBALL, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADA (2 LOTS)  Licitacions en curs 

Pàgina 6 de 17,  334 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010