Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Palau de Congressos de Palma

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2016-022-A SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE SO, IL·LUMINACIÓ, SERVEIS AUDIOVISUALS I DE TRAMOIA I MAQUINÀRIA EN ELS TEATRES MUNICIPALS CATALINAVALLS, XESC FORTEZA I MAR I TERRA I ALTRES ESPAIS ESCÈNICS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-028-A SERVEI D'ACTUALITZACIÓ I MANTENIMENT DELS PAQUETS DE SOFTWARE EUROCOP (VERSIÓ ORACLE) I EUROCOP DGT-ATEX DE L'ÀREA DELEGADA DE SEGURETAT CIUTADANA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-014-A SERVEI DE LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE 550 METRES LINEALS DE CASETES, EN PERFECTE ESTAT DE FUNCIONAMENT, PER A L'EDICIÓ 2016/2017 DE LA FIRA DE NADAL I REIS  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-012-S SUBMINISTRAMENT D'ELEMENTS PER A L'ESTACIONAMENT DE BICICLETES (3 LOTS)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-002-A (2) SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, INTRUSIÓ, VIGILÀNCIA MITJANÇANT CCTV I DEL SERVEI DE RESPOSTA A LES ALARMES, DELS EDIFICIS MUNICIPALS (LOT 1) I ESCOLES PÚBLIQUES (LOT 2)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-008-A SERVEI SOCIOEDUCATIU COMUNITARI  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-011-A GESTIÓ DEL SERVEI DEL CONSERVATORI ELEMENTAL DE MÚSICA DE PALMA I L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-032-S (2) ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE PLAQUES METÀL·LIQUES I SUPORTS D'ALUMINI PER A LA SENYALITZACIÓ DELS VIALS I DE NÚMEROS I LLETRES METÀL·LICS PER A LA IDENTIFICACIÓ DELS EDIFICIS (2)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-027-O DEMOLICIÓ, DESMUNTATGE I TRASLLAT DE L'EDIFICI MODULAR DEL SAPS UBICAT AL C/ GOLF DE BISCAIA,NÚM 3 I POSTERIOR INSTAL·LACIÓ DE PART DELS MÒDULS A LES PARCEL·LES DEL POLIESPORTIUS GERMANS ESCALAS I SANT JORDI  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-001-S SUBMINISTRAMENT D'ELEMENTS PER A LA SEGONA AMPLIACIÓ DEL SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA BICIPALMA (LOT 1: SUBMINISTRAMENT DE LES BICICLETES)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-006-O EXECUCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR PER VIA D'EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA DERIVADES D'EXPEDIENTS DE DISCIPLINA URBANÍSTICA I PROTECCIÓ DE L'EDIFICACIÓ.  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-003-A SERVEI DE MANTENIMENT DELS ASCENSORS I ALTRES APARELLS ELEVADORS DELS EDIFICIS MUNICIPALS I LES ESCOLES PÚBLIQUES  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-009-A SERVEIS NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA CINEMA A LA FRESCA 2016  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-007-A SERVEI D'INTEGRACIÓ I ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT (SIAD)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-004-O OBRES D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DEL VOLADIS DE L'EDIFICI DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-005-A SERVEI DE PREVENCIÓ D'ACCIDENTS, SALVAMENT I SOCORRISME AIXÍ COM ACCESSIBILITAT A LES PLATGES DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  SERVEI CULTURAL PER A REALITZACIÓ DE LES SORTIDES DE GEGANTS I CAPGRASSOSDE LA SALA, EN MOTIU DE LES FESTES INSTITUCIONALS; AIXÍ COM REPOSICIÓ DEL VESTUARI DELS GEGANTS XERIMIERS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2016-001-S SUBMINISTRAMENT D'ELEMENTS PER A LA SEGONA AMPLIACIÓ DEL SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA BICIPALMA.(2 LOTS)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-032-S ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE PLAQUES METÀL·LIQUES I SUPORTS D'ALUMINI PER A LA SENYALITZACIÓ DELS VIALS I DE NÚMEROS I LLETRES METÀL·LICS PER A LA IDENTIFICACIÓ DELS EDIFICIS  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-034-A SERVEI INTEGRAL DE TAQUILLA, PORTERIA, ACOMODACIÓ I BAR ALS TEATRES MUNICIPALS, ESPAIS ESCÈNICS I ACTIVITATS ORGANITZADES PER L'AJUNTAMENT DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 6 de 29,  569 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010