Inici ->  Empreses, organismes i altres

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2023-017-O EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL" PROJECTE DE CORREDORS VERDS DE CONNEXIÓ ENTRE PLATJA DE PALMA I EL PLA DE SANT JORDI (FASE 1)"  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2023-016-A SERVEIS POSTALS GENERATS PER L'AJUNTAMENT DE PALMA I IMPRESSIÓ, PLEGAT, SEGELLAT I/O ENSOBRAT DE NOTIFICACIONS (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2023-015-A SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ DE CURSOS REGULARS, MONOGRÀFICS I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE L'AULA ESCÈNICA DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2023-013-A SERVEIS DE TRANSPORTS I MUDANCES PER A L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2023-014-A TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ I PREVENCIÓ A L'ÀMBIT DE LA IGUALTAT I LES VIOLÈNCIES MASCLISTES (LOT 2 DIVERSITAT AFECTIVO SEXUAL)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2023-011-S SUBMINISTRAMENT DE 250.000 PAPERETES DE CADA UNA DE LES CANDIDATURES A REGIDORES/ REGIDORS DEL MUNICIPI DE PALMA PER A LES ELECCIONS DEL PROPER DIA 28 DE MAIG DE 2023.  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2023-012-O CONTRACTE MIXT D'OBRES I SERVEIS PER A LES OBRES I L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA DIRECCIÓ D'OBRA, DIRECCIÓ DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DEL "PROJECTE D'EXECUCIÓ DE LA REORDENACIÓ DE LA PLAÇA DELS NINS EN L'ARENAL". 2 LOTS  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2023-010-A SERVEI DE COLLABORACIÓ AMB LA INTERVENCIÓ AJUNTAMENT DE PALMA REALITZACIÓ D'ACTUACIONS CONTROL FINANCER, MODALITAT D'AUDITORIA PÚBLICA, SOBRE ELS COMPTES DELS ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'AJUNTAMENT 2022 I 2023  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2023-009-A L'ORGANITZACIÓ, DESENVOLUPAMENT I IMPARTICIÓ D'UN CURS EN UN CENTRE DE FORMACIÓ ESPECIALITZAT EN FORMACIÓ ESPECÍFICA DE PRÀCTIQUES DE FOC REAL A DIFERENTS ESCENARIS  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2023-007-A PÒLISSA D'ASSEGURANÇA DE DANYS MATERIALS DEL PATRIMONI DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2023-008-O PROJECTE DE MILLORA DEL CAMÍ DELS REIS, ENTRE ROTONDA INTERSECCIÓ CAMÍ SON RAPINYA AMB CAMÍ DELS REIS FINS A LA ROTONDA MA-1043 (COLL DE SA CREU), MA-144 CAMÍ DE GÉNOVA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2023-006-O CONSTRUCCIÓ I CREACIÓ D'UN CARRIL BICI-VIANANT ENTRE EL CAMÍ PASSATEMPS I LA CARRETERA VALLDEMOSSA I PROJECTE D'ENLLUMENAT PÚBLIC INTEGRAL AL CARRIL BICI AL CARRER PEDRO SANS GARAU  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2023-005-S SUBMINISTRAMENT DE 250.000 PAPERETES DE CADA UNA DE LES CANDIDATURES A REGIDORES/ REGIDORS DEL MUNICIPI DE PALMA PER A LES ELECCIONS DEL PROPER DIA 28 DE MAIG DE 2023.  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2023-004-O OBRES DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA MODERNITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT DE LA PLATJA DE PALMA I DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE REPARACIÓ I RECONSTRUCCIÓ DEL CAZ DE LA PLATJA DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2023-003-S SUBMINISTRAMENT DE TALONARIS DE BUTLLETINS DE DENÚNCIA PER INFRACCIONS DE TRÀNSIT PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2023-001-A SERVEI DE RETIRADA, TRANSPORT, DESCONTAMINACIÓ I TRAMITACIÓ DE LA BAIXA ADMINISTRATIVA DELS VEHICLES DECLARATS RESIDUS DOMÈSTICS DEL TERME MUNICIPAL DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2023-002-A SERVEIS DE TRANSPORTS I MUDANCES PER A L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-091-A TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ I PREVENCIÓ A L'ÀMBIT DE LA IGUALTAT I LES VIOLÈNCIES MASCLISTES (LOT 2 DIVERSITAT AFECTIVO SEXUAL)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-090-S SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES EN PAPER PER A LA XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS (6 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-089-C CONCESSIO DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC-BAR DE PROPIETAT MUNICIPAL AL PARC MUNICIPAL DE SON GIBERT  Licitacions en curs 

Pàgina 2 de 21,  407 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010