Inici -> Secretaria -> Buscador Ajuntament

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2022-067-S SUBMINISTRAMENT DE D'UN VEHICLE TOT TERRENY 4X4 TIPUS PICK UP PER PROTECCIÓ CIVIL  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-066-A SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA DIRECCIÓ DE LES OBRES, DIRECCIÓ DE EXECUCIÓ I COORDINACIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DEL EDIFICI TORRES DEL TEMPLE-ALMUDAINA DE GUMARA" (LOT 2 DEL CONTRACTE MIXT)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-068-P PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA ALS FUNCIONARIS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA INTEGRATS EN EL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL, PROCEDENTS DE L'EXTINTA MUNPAL I ALS SEUS BENEFICIARIS  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-065-S SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE MULTIUSOS TOT-TERRENY PER AL PARC NACIONAL MARÍTIM-TERRESTRE DE L'ARXIPÈLAG DE CABRERA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-063-A SERVEIS PER DUR A TERME LA GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS MPALS DE LES SALES D'ASSAIG MUSICAL AL C/ ZULOAGA Nº 1 PALMA, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS, ELS MITJANS TÈCNICS I EL DESENVOLUPAMENT D'UN PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ SOCIOCULTURAL  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-064-A SERVEI DE VISITES GUIADES A L'EDIFICI DE CORT  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-061-O OBRES DEL PROJECTE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA SANT COSME I DOS TRAMS DEL CARRER OCELLS  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-062-A SERVEI D'ÚS I MANTENIMENT D'UN PROGRAMA INFORMÀTIC EN MODE "SAAS" (SOFTWARE AS A SERVICE) PER A LA GESTIÓ DELS CASALS DE BARRI DE L'AJUNTAMENT DE PALMA DURANT EL CURS 2022-23  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-060-O EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ INTEGRAL DE LA PLAÇA D'ESPANYA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-058-A CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER I DELS SERVEIS DE MUNTATGE, DESMUNTATGE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, DECORACIÓ LLUMINOSA I MANTENIMENT DELS STANDS/CASETES PER A LA FIRA DE NADAL I REIS  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-059-C CONCESSIÓ DEL SERVEI SMARTWIFI PALMA, DE COMUNICACIONS SENSE FILS PER AL CONJUNT DE ZONES DE GRAN AFLUÈNCIA TURÍSTICA DE PALMA, AMB CONSOLIDACIÓ, UNIFICACIÓ I MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES NECESSÀRIES  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-056-A SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE LA FLOTA DE MOTOCICLETES DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-057-S SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA, PER AL LABORATORI MUNICIPAL, D'UN SISTEMA DE CROMATOGRAFIA IÒNICA DE DOBLE CANAL PER A DETERMINACIÓ SIMULTÀNIA D'ANIONS, OXIHALURS I CATIONS EN TOTA MENA D'AIGÜES  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-055-A SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU DELS EQUIPS DE REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR (ERC) DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-054-A SERVEI D'INTERVENCIÓ SOCIAL AL BARRI DE SON RIERA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-051-A SERVEI PREVENCIÓ I CONTROL INTEGRAL DE LA LEGIONEL·LOSI EN ELS COL·LEGIS PÚBLICS D'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA O ESPECIAL AMB MANTENIMENT SOTA, I EN LES ESCOLES D'EDUCACIÓ INFANTIL SOTA LA RESPONSABILITAT DEL PMEI  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-050-S SUBMINISTRAMENT DE MEDICAMENTS, VACUNES I MATERIAL MÈDIC REBUTJABLE PEL TRACTAMENT DELS ANIMALS ALLOTJATS AL CENTRE SANITARI MUNICIPAL DE PROTECCIÓ ANIMAL ( 3 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-053-S ADQUISICIÓ DE 2 VEHICLES DE TRANSPORT DE PERSONAL DEL SERVEI DE PROTECCIÓ CIVIL DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-052-A MANTENIMENT DEL RELLOTGE DE LA FAÇANA DE L'AJUNTAMENT ("EN FIGUERA").  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-049-S SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE MAMPARES DE VIDRE PER CREAR TRES DESPATXOS MITJANÇANT MAMPARES DIVISÒRIES PER A JEFATURES DEL SERVEI DE BOMBERS DE PALMA  Licitacions en curs 

Pàgina 4 de 49,  980 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010