Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2018-050-O OBRES DE CONTINUACIÓ DEL CAMÍ PERIMETRAL DEL BOSC DE BELLVER, A LA SEVA FASE III  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-048-S CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT DE RECANVIS I SERVEI DE MANTENIMENT DE LA XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS DE LA POLICIA LOCAL  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-046-S SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE LABORATORI (REACTIUS, MEDIS DE CULTIU, MATERIAL FUNGIBLE), PER AL LABORATORI MUNICIPAL (4 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-047-S SUBMINISTRAMENT DE 6 VEHICLES PATRULLA TIPUS FURGÓ AMB DESTINACIÓ A LA POLICIA LOCAL DE PALMA (3 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-040-S (2) SUBMINISTRAMENT DE CENT BICICLETES PER BICIPALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-044-A CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE REDACCIÓ D'UN PROJECTE INTEGRAT D'OBRA DE RENOVACIÓ D'INSTAL·LACIONS, FAÇANA I PROJECTE D'ACTIVITATS DE L'EDIFICI MUNICIPAL DE LA GERÈNCIA D'URBANISME DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-045-S CONTRACTE MIXTE SUBMINISTRAMENT I SERVEIS PER A LA CONTRACTACIÓ DISSENY, MAQUETACIÓ, IMPRESSIÓ, TIRATGE, ENQUADERNACIÓ I LLIURAMENT DELS PROGRAMES DE MÀ, CARTELLS, FLYERS, FULLETONS I DESPLEGABLES DE LES FESTES INST. DE L'AJUNT. DE PALMA 19 (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-043-A LLOGUER DE CABINES SANITÀRIES AUTÒNOMES DE WC A LES ACTIVITATS I FESTES ORGANITZADES PEL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L'AJUNTAMENT DE PALMA L'ANY 2019  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-042-A SERVEIS DE TRANSPORTS l MUDANCES PER A L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-041-S SUBMINISTRAMENT DE LA UNIFORMITAT I EQUIPAMENT PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA ( 9 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-032-S (2) SUBMINISTRAMENT D'APARELLS D'OSMOSI INVERSA A DIVERSOS CENTRES I CASALS DEPENENTS DE BENESTAR I DRETS SOCIALS (2)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-038-A SERVEI DE REPROGRAFIA MUNICIPAL  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-040-S SUBMINISTRAMENT DE CENT BICICLETES PER BICIPALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-039-S SUBMINISTRAMENT D'UN FURGÓ (GNC) PER A LA BRIGADA DE CIRCULACIÓ  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-037-S CONTRACTACIÓ D'UNA PÒLISSA D'ASSEGURANCES QUE COBREIXI LES PÈRDUES O DANYS MATERIALS DEL PATRIMONI DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-035-A SERVEI REDACCIÓ PROJEC BÀSIC I D'EXEC., DIREC. FACULT. COM. I COORD. SEGUR. I SALUT FASE D'EXECUCIÓ OBRES CONSOLIDACIÓ ESTRUCT. 2N RECINTE DEFENSIU, REPOSICIÓ DEL LLENÇ RUÏNÓS DEL BASTIÓ DE PONENT I ESTUDI PAVIMENT FOSSAT INTERIOR DEL CASTELL DE BELLVER  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-034-A CONTRACTE MIXTE DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENT DE LA CONSERVACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL, VERTICAL, ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ DE GUALS  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-033-S MUNTATGE, MANTENIMENT I DESMUNTATGE DELS ESCENARIS I ALTRES INFRAESTRUCTURES PER AL SEU ÚS AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2019 i 2020  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-031-A SERVEI D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ PALMAJOVE DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2018-032-S SUBMINISTRAMENT D'APARELLS D'OSMOSI INVERSA PER A DIVERSOS CENTRES I CASALS DEPENENTS DE BENESTAR I DRETS SOCIALS  Licitacions en curs 

Pàgina 5 de 6,  105 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010