Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2018-009-A CONCURS AVANTPROJECTES PER SERVEIS ENCÀRREC DE PROJECTE BÀSIC, EXECUCIÓ I, POTESTATIVAMENT, DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA COMPLETA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT, DE LES OBRES DE REORDENACIÓ DE LA PL. DEL BISBE PLANAS I ENVOLTANTS, SANT JORDI  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2018-023-O OBRES DE DEMOLICIÓ D'EDIFICACIONS EN EL POBLAT DE SON RIERA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2018-013-O OBRES DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ DE REORDENACIÓ DEL SOLAR DE L'ANTIC CANÒDROM  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-010-A SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ, CONTROL I GESTIÓ DE LA MOBILITAT DEL MUNICIPI DE PALMA, SUPERVISIÓ I CONTROL D'EXECUCIÓ I QUALITAT, I VIGILÀNCIA DE SISTEMES (3 LOTS)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2018-002-A SERVEIS PER A L'ELABORACIÓ DE L'INFORME TÈCNIC I ECONÒMIC QUE SERVEIXI PER A LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS RELATIUS AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-040-A SERVEI DE DINAMITZACIÓ DEL CENTRE FLASSADERS  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-036-A SERVEI DE TALLERS DE PROMOCIÓ SOCIAL / PREVENCIÓ COMUNITÀRIA (2 LOTS)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2018-012-S SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLES PER COBRIR LES NECESSITATS DEL PARC MÒBIL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2018-011-S ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EMBOTELLADA PEL CONSUM DELS TREBALLADORS MITJANÇANT FONTS REFREDADORES A UBICAR DINS LES DEPENDÈNCIES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA, CONTRACTE RESERVAT A CENTRES ESPECIALS D'OCUPACIÓ I EMPRESES D'INSERCIÓ  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2018-003-A PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA ALS FUNCIONARIS INTEGRATS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA I ALS SEUS BENEFICIARIS  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-043-A SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ, DISCIPLINES D'ERGONOMIA I MEDICINA DEL TREBALL  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2018-021-A SERVEI DE PREVENCIÓ D'ACCIDENTS, SALVAMENT I SOCORRISME AIXÍ COM L'ASSISTÈNCIA AL BANY PER ACCESSIBILITAT A LES PLATGES DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2018-001-A SERVEI DE DINAMITZACIÓ LINGÜÍSTICA TERRITORIAL A TRES ZONES DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-018-C (2) CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR LLIBRERIA CASA MUSEU BALAGUER  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2018-010-A SERVEI DE REDACCIÓ DE PROJECTE I POSSIBLE DIRECCIÓ DE LES OBRES DE LA CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DEL SEGON RECINTE DEFENSIU, REPOSICIO DEL LLENÇ RUINÓS DEL BASTIÓ DE PONENT I ESTUDI DE LA PAVIMENTACIÓ DEL FOSSAT INTERIOR DEL CASTELL DE BELLVER  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-038-O (2) OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ D'EDIFICI EXISTENT PER A UBICAR CENTRE D'ACOLLIDA TEMPORAL LA BALANGUERA (2)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-034-A SERVEI DE GESTIÓ DEL CENTRE DE DIA ESTEL  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-039-S SUBMINISTRAMENT SUCCESSIU DE FONS DOCUMENTAL PER A LA XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS (2 LOTS)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2018-014-A SERVEI MUNICIPAL DE L'ESCOLA DE MÚSICA DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-014-A SERVEI DE SUPERVISIÓ DE LA FACTURACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS I AIGUA DELS IMMOBLES DE TITULARITAT MUNICIPAL  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 2 de 29,  569 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010