Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2020-018-A SERVEI DE CONCERTACIÓ I IMPARTICIÓ DE TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ I PREVENCIÓ EN L'AMBIT DE LA IGUALTAT I LES VIOLÈNCIES MASCLISTES.  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-016-S SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER LA MODIFICACIÓ DEL QUADRE DE CONTROL DE LA MAQUINARIA ESCÉNICA TEATRE MUNICIPAL XESC FORTEZA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-015-S SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL TÈCNIC PELS TEATRES MUNICIPALS CATALINA VALLS, XESC FORTEZA I MAR I TERRA.  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-014-S SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I COL·LOCACIÓ D'EQUIPAMENT I MOBILIARIO PER A L'ÀREA DE BENESTAR SOCIAL . 2 LOTS  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-013-O REFORMA I SUBSTITUCIÓ DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ I LA INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ DE LES PLANTES 2, 3, 4 I 5 DE L'EDIFICI MUNICIPAL DE CARRER CADENA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-030-S (2) SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI D'OFICINA DESTINAT ALS DEPARTAMENTS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (LOTS 1, 4, 5 I 6)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-012-S SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MÒDULS D'ARMARIS COMPACTES MÒBILS PER L'ARXIU DE LA GERÈNCIA D'URBANISME  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-006-O OBRES DE REFORMA D'EDIFICI AÏLLAT DESTINAT A CENTRE SOCIO- CULTURAL SON AMETLER  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-010-S SUBMINISTRAMENT 90 UNITATS PORTÀTILS, 180 BATERIES, 8 UNITATS BASE TETRA, 13 UNITATS MÓBILS TETRA DE DOBLE CONSOLA I 24 UNITATS MÒBILS EN VEHICLES, ACCESSORIS, PROGRAMACIÓ, INSTAL·LACIÓ I FORMACIÓ.  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-011-O OBRES DE REFORÇ DEL FORJAT DE LA PLANTA SOTERRANI 1 DE L'EDIFICI DE LA GERÈNCIA D'URBANISME DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-005-A SERVEI DE SALVAMENT, VIGILÀNCIA, SOCORRISME, SEGURETAT I ATENCIÓ PERSONALITZADA AL BANY ASSISTIT A LES PLATGES DE PALMA (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-007-S SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL ARMAMENT ( 2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-008-S SUBMINISTRAMENT DE 15 BICICLETES ASSITIDES AMB MOTOR ELÈCTRIC  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-003-O OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN ESPAI DE SOCIALITZACIÓ, INTEGRACIÓ I PARTICIPACIÓ DINS EL PARC DE SA RIERA.  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-004-S SUBMINISTRAMENT DE 50 ARMILLES ANTIBALES, ANTIGANIVET I ANTIPUNXÓ.  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-002-O OBRES DE MILLORA D'ESPAIS URBANS ES RAFAL VELL I REURBANITZACIÓ I MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT CARRERS MÉNDEZ-BARRERA-BORGUNY-VILLALONGA. (4 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2020-001-A SERVEI INTEGRAL DE TAQUILLA, PORTERIA, ACOMODACIÓ I DE BAR ALS TEATRES MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-067-A SERVEI DE MANTENIMENT I REPARACIÓ DE VEHICLES DE LA POLICIA LOCAL (9 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-066-S SUBMINISTRAMENT I REPOSICIÓ DE MATERIAL PER AL MUNTATGE D'ESCENARIS PER A LA REALITZACIÓ D'ESPECTACLES EN EL TERME DE PALMA.  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2019-065-S SUBMINISTRAMENT 20 VEHICLES PATRULLA PER A POLICIA LOCAL DE PALMA. 2 LOTS  Licitacions en curs 

Pàgina 5 de 11,  206 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010