Inici -> Contractes menors

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Àrea Objecte Estat
 Benestar Social  Petició d'ofertes relatives a la contractació menor per a la realització d'un estudi del cost de vida a Palma  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 23/2022 Reparació dels desnivells a la zona annexa al camp de futbol 7 municipal de Miquel Nadal.(CM 23/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 30/2022 Adquisició de 20.000 targetes blanques abonament IME (CM 30/2022).  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 19/2022 Substitució del paviment del gimnàs d'activitats dirigides de les Piscines de Son Hugo. (CM 19/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Petició d'ofertes per a la contractació de la museïtzació de la Sala Medieval i la nova senyalització de Can Balaguer  Anunci 
 Policia Local  Exp. 0282-E22 Sol·licitud d'ofertes pel subministrament d'arrendament de dos vehicles  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures i Accessibilitat  LOGÍSTICA 2022-003 CONTRACTE D'OBRA PER A LA REMODELACIÓ URGENT DE LA COBERTA DE LA GLORIETA PAU CASALS  En fase de valoració 
 Patronat Habitatge - RIBA  Exp. SERV 2-2022 Contracte Menor de serveis de prevenció de riscs laborals  Anunci 
 Infraestructures i Accessibilitat  EIP 2022-002 Contracte menor per a la CONFECCIÓ I MUNTATGE D'UNA PROTECCIÓ PER A L'OLIVERA DE LA PLAÇA DE CORT  En fase de valoració 
 Educació  Exp. 22057 Contracte menor de Coordinació, gestió i dinamització activitats patis Programa Escoles obertes  Adjudicacions i formalitzacions 
 Medi Ambient i Benestar Animal  Obres de recollida i aprofitament de les aigües pluvials a, NAU 3 del Centre Sanitari de Protecció Animal  Anunci 
 Igualtat  Exp. CME-2022-50 Sol·licitud d'ofertes contractació menor per al subministrament d'equips informàtics  Anunci 
 Educació  Exp. 22056 Contractació de Tallers de Parelles Lingüístiques en Català  Anunci 
 Infraestructures i Accessibilitat  EIP 2022-001 Contracte menor per a la COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE 4 OBRES MUNICIPALS  En fase de valoració 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 24/2022 Servei organització i realització d'un torneig de futbol 7 d'estiu al poliesportiu municipal Germans Escalas. (CM 24/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 17/2022 Execució de dues rases per a la tala de les arrels al camp de futbol de Son Cladera (CM 17/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 22/2022 Canvi d'ubicació del comptador elèctric i modificació del tram de la derivació individual del camp de futbol municipal de Sant Jordi. (CM 22/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Exp. 19.1 "PALMAFOLK": CONVOCATÒRIA DE PRESENTACIÓ D'OFERTES DE CONCERTS DE MÚSICA POPULAR, TRADICIONAL, FOLK I MÚSIQUES DEL MÓN, I ALTRES ACTIVITATS RELACIONADES AMB LA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL PER A LA TEMPORADA 2022-2023  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2021 00011 Subministrament i entrega de dos ciclomotors per a l'EFM (CM 2022 00011)  En fase de valoració 
 Policia Local  Exp. 0284-E22 Sol·licitud d'ofertes pel subministrament de munició, conformement a les especificacions contingudes als PPT.  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 4 de 84,  1669 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010