Inici -> Contractes menors

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Àrea Objecte Estat
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 31/2022 Instal.lació d'una línia de vida a la coberta de Marga Crespí, d'una línia de vida a la teulada del poliesportiu de s'Estel i del desmuntatge d'una cortina separada a la pista del poliesportiu de s'Estel (CM 31/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Policia Local  Exp. 0348-E22 Sol·licitud d'ofertes pel subministrament d'equipament portàtil de radiocomunicacions, conformement a les especificacions contingudes als PPT.  Adjudicacions i formalitzacions 
 Policia Local  Exp. 0360-E22 Sol·licitud d'ofertes pel subministrament de barreres antienvestida per a la Policia Local de Palma, conformement a les especificacions contingudes als PPT.  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Contractació menor de serveis d'un arquitecte, aparellador o arquitecte tècnic  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 09/2022 Subministrament i instal·lació de dos termo-acumuladors d'ACS dels vestidors de rugbi del poliesportiu municipal Germans Escalas. (CM 09/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Exp. CB30 Petició d'ofertes per a la contractació d'un servei de suport per als programes públics programats des de Can Balaguer  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 29/2022 Reparació i adequació del cartell lluminós de la coberta de Son Hugo.(CM 29/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 35/2022 Tancament del pàrquing de Son Hugo (CM 35/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 27/2022 Subministrament i instal·lació de quatre bastidors per les cistelles de bàsquet del poliesportiu Toni Pizà (CM 27/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 25/2022 Reparació de la impermeabilització al mur dels vestuaris a la instal·lació poliesportiva de Rudy Fernández. (CM 25/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 26/2022 Adaptació de l'enllumenat del poliesportiu municipal Borja Moll a projectors de tecnologia led (CM 26/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 37/2022 Subministrament i instal·lació d'electrovàlvules i programadors per al reg de varis camps de futbol municipals de Palma de Mallorca (CM 37/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Contracte menor de impressió cartelleria 25 de novembre. Dia Internacional contra la violència cap a les dones  Anunci 
 Educació  Exp. 22061 Servei de tallers d'eines digitats per AFA's i entitats no lucratives  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 32/2022 Substitució dels finestrals interiors del poliesportiu de s'Estel (CM 32/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 28/2022 Substitució de les quatre portes de vidre d'accés al vestidors, tant des de recepció com des de la piscina interior. (CM 28/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Exp. 27/2022 Contracte menor per a la reedició, impressió i subministrament de bosses de cotó per a programes de promoció de la salut a Palma  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Exp. 28/2022 Contracte menor per a la impressió i subministrament de rodes imantades pel programa de promoció del benestar emocional a Palma  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Exp. 29/2022 Contracte menor per a un servei d'assistència tècnica per a l'estudi de la situació de cardioprotecció de la Ciutat de Palma  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Convocatòria pública per a la presentació d'ofertes destinades a la contractació d'un servei per cobrir les necessitats d'aprovisionament temporal i de legalització de les instal·lacions elèctriques amb motiu de l'Encesa de Llums de Nadal 2022 - DESERT -  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 4 de 86,  1707 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010