Inici -> Contractes menors

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Àrea Objecte Estat
 Igualtat  Contractació menor de punts d'informació campanya NO i PUNT! Juny-Desembre 2022  Anunci 
 Medi Ambient i Benestar Animal  Subministrament i Instal·lació punts d'electricitat per a la recàrrega de vehicles elèctrics d'acord amb les instruccions de la *ITC corresponents del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Normativa associada en vigor - ANUL·LAT -  Anunci 
 Infraestructures i Accessibilitat  INFRAESTRUCTURES 2022-001 CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE UN ANEMÒMETRE  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Contractació del servei de sonorització i il·luminació d'un concert del dia de l'Orgull 2022  Anunci 
 Igualtat  Contractació del servei de sonorització i il·luminació de dos concerts de Palma Pride Week  Anunci 
 Policia Local  Exp. 0178-E22 Subministrament d'armes curtes  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 16/2022 Subministrament d'obsequis per diferents programes de l'IME temporada 2021/2022 (CM 16/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 19/2022 Substitució del paviment del gimnàs d'activitats dirigides de les Piscines de Son Hugo. (CM 19/2022).  Licitacions en curs 
 Igualtat  Impressió del material de difusió de la campanya No i Punt! Palma Lliure d'agressions sexistes  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 13/2022 Execució d'una rasa per a la tala de les arrels al camp de futbol de Sant Jordi. (CM 13/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 15/2022 Contracte menor per a desenvolupar el Programa de Nordic Walking al municipi de Palma de maig a desembre de 2022. (CM 15/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 18/2022 Coordinació de seguretat i salut de l'execució del contracte de subministrament i instal·lació de l'equipament esportiu i gespa. (CM 18/2022).  Licitacions en curs 
 Policia Local  Exp. 0141-E22 Sol·licitud d'ofertes pel subministrament de cinc fonts d'osmosi per a la Policia Local, conformement a les especificacions contingudes als PPT  Adjudicacions i formalitzacions 
 Turisme  Contracte menor per a la contractació del servei d'assistència tècnica per a la redacció del projecte d'execució del Pla de senyalització turística de Palma  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 17/2022 Execució de dues rases per a la tala de les arrels al camp de futbol de Son Cladera (CM 17/2022).  Licitacions en curs 
 Benestar Social  Contracte d'arrendament d'un bé immoble amb destinació a centre municipal de serveis socials comunitaris bàsics i centre comunitari a la barriada de Cala Major  Anunci 
 Sanitat i Consum  Exp. 22/2022 Contracte menor per al disseny i impresió de cartells, i el logotip pel programa d'exercici físic per persones majors de 60 anys "ACTIVA'T"  Adjudicacions i formalitzacions 
 Medi Ambient i Benestar Animal  Exp. 107/2022 SUBMINISTRAMENT D'ALIMENTS (2.000 kg - pinso) PER MOIXOS ADULTS, ALLOTJATS AL CENTRE SANITARI MUNICIPAL DE PROTECCIO ANIMAL  Adjudicacions i formalitzacions 
 Promoció econòmica i ocupació  Exp. FM 05/2022 Contracte menor de servei de lloguer, instal·lació, manteniment i retirada de 3 cabines sanitàries  Adjudicacions i formalitzacions 
 Promoció econòmica i ocupació  Exp. FM 01/2022 Contracte menor de Subministrament de dos sets d'inspecció alimentaria.  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 3 de 80,  1600 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010