Inici -> Contractes menors

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Àrea Objecte Estat
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 25/2022 Reparació de la impermeabilització al mur dels vestuaris a la instal·lació poliesportiva de Rudy Fernández. (CM 25/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Contracte menor de impressió cartelleria 25 de novembre. Dia Internacional contra la violència cap a les dones  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 29/2022 Reparació i adequació del cartell lluminós de la coberta de Son Hugo.(CM 29/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 28/2022 Substitució de les quatre portes de vidre d'accés al vestidors, tant des de recepció com des de la piscina interior. (CM 28/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 32/2022 Substitució dels finestrals interiors del poliesportiu de s'Estel (CM 32/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Educació  Exp. 22061 Servei de tallers d'eines digitats per AFA's i entitats no lucratives  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Exp. 28/2022 Contracte menor per a la impressió i subministrament de rodes imantades pel programa de promoció del benestar emocional a Palma  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Exp. 29/2022 Contracte menor per a un servei d'assistència tècnica per a l'estudi de la situació de cardioprotecció de la Ciutat de Palma  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Exp. 27/2022 Contracte menor per a la reedició, impressió i subministrament de bosses de cotó per a programes de promoció de la salut a Palma  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Convocatòria pública per a la presentació d'ofertes destinades a la contractació d'un servei per cobrir les necessitats d'aprovisionament temporal i de legalització de les instal·lacions elèctriques amb motiu de l'Encesa de Llums de Nadal 2022 - DESERT -  Adjudicacions i formalitzacions 
 Escola Municipal de Formació  Petició d'ofertes per a l'organització i desenvolupament d'activitats formatives sobre la utilització dels DESA per a personal de l'Ajuntament de Palma  Anunci 
 Bombers de Palma  Exp. 3333-F22 Acord inici del contracte de subministrament d'ampolles tèrmiques per al personal del Cos de Bombers de l'Ajuntament de Palma  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Subministrament de cúpules per les activitats de tardor al carrer  Anunci 
 Cultura  Exp. CB27 Convocatòria ofertes per a la Dinamització i facilitació del Faber Llull  Adjudicacions i formalitzacions 
 Medi Ambient i Benestar Animal  Subministrament i la instal·lació d'abalisament en la zona de bany entre la platja de Cala Estància i Son Caios  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Exp. CB 25 Petició d'ofertes per a la contractació de la Biennal del Pensament  Anunci 
 Participació Ciutadana   Presentació d'ofertes d'un servei per a la creació artística, disseny i maquetació de la campanya publicitària de l'Encesa dels LLums de Nadal 2022.  Adjudicacions i formalitzacions 
 Policia Local  Exp. 0219-E22 Subministrament mampares per delimitar despatx a la Comissaria de Sant Ferran, conformement a les especificacions contingudes als PPT - DESERT -  Adjudicacions i formalitzacions 
 Turisme  Exp. TUR 2/2022 Contracte menor del servei del disseny, generació de continguts, organització i impartició de mòduls formatius - DESERT-  Adjudicacions i formalitzacions 
 Policia Local  Exp. 0150-E22 Sol·licitud d'ofertes pel subministrament i instal·lació de cortines per a les comissaries de Sant Ferran, Oest i Litoral, conformement a les especificacions contingudes als PPT. - DESERT -  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 4 de 85,  1697 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010