Inici -> Contractes menors

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Àrea Objecte Estat
 Medi Ambient i Benestar Animal  Contracte menor per al desenvolupament de l'estudi preliminar relatiu engegada banc de terres  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures i Accessibilitat  LOGÍSTICA 2022-01 CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE BOL·LARS.  En fase de valoració 
 Participació Ciutadana   Cinema de Barri per l'any 2022  Anunci 
 Medi Ambient i Benestar Animal  SUBMINISTRAMENT D'ALIMENTS PER CANS ADULTS ALLOTJATS AL CENTRE SANITARI MUNICIPAL DE PROTECCIÓ ANIMAL  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Repartiment i fixació manual de cartelleria campanya No i punt! 2022  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Contractació del servei de sonorització i il·luminació de tres concerts entorn al dia de l'Orgull 2022  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Contractació menor de punts d'informació campanya NO i PUNT! 2022  Adjudicacions i formalitzacions 
 Joventut  Sol·licitud d'ofertes contractació menor per al subministrament d'un escenari modular desmuntable - DESERT -  Adjudicacions i formalitzacions 
 Bombers de Palma  Exp. 1111-F22 Contracte de subministrament de pantalons de parc per al personal del Cos de Bombers de l'Ajuntament de Palma.  Adjudicacions i formalitzacions 
 Fundació Turisme Palma de Mallorca 365  Exp. COM 22 006 PUBLICACIÓ LICITACIÓ CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE RELACIONS PÚBLIQUES AL MERCAT AMERICÀ  Anunci 
 Medi Ambient i Benestar Animal  Contracte menor de servei d'activitats d'educació ambiental al terme municipal de Palma  Adjudicacions i formalitzacions 
 Urbanisme   Sol·licitud d'ofertes per al contracte de subministrament de sensors de calitat de l'ambient interior  Anunci 
 Urbanisme   Sol·licitud d'ofertes per al contracte de subministrament de 6 kits d'estudi energètic  Anunci 
 Medi Ambient i Benestar Animal  Subministrament de prismàtics i càmera fotogràfica Parc Nacional de Cabrera  Anunci 
 Fundació Turisme Palma de Mallorca 365  Exp. PRO 22 012 ANUNCI PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DESENVOLUPAMENT D'UNA CAMPANYA PROMOCIONAL I DE VENDES EN MODALITAT DE COMARKETING TURÍSTIC EN EL MERCAT EMISSOR FRANCÈS DURANT LA TEMPORADA 2022  Anunci 
 Medi Ambient i Benestar Animal  Subministrament de faristols/panells interpretatius i senyals direccionals informatives al Parc Nacional de Cabrera  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Contracte menor de subministrament de mobiliari per al Laboratori Municipal  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Exp. 18/2022 Contracte menor per al subministrament de kits de reactius de legionel·la  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 07/2022 Contracte menor per a desenvolupar el Programa de Nordic Walking al municipi de Palma de febrer a desembre de 2022.(CM 07/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Presentació d'ofertes pel servei d'una plataforma digital de gestió dels premis Ciutat de Palma 2022  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 4 de 80,  1600 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010