Inici -> Contractes menors

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Àrea Objecte Estat
 Cultura  Sol·licitud de pressupost de muntatge i desmuntatge Javier Peñafiel (obres no audiovisuals)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  SOL·LICITUD D'OFERTES DE 6 CABINES SANITÀRIES (QUATRE SIMPLES I DUES ADAPTADES PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA)  Anunci 
 Igualtat  SOL·LICITUD D'OFERTES DE 6 CABINES SANITÀRIES (QUATRE SIMPLES I DUES ADAPTADES PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA) PPW  Anunci 
 Igualtat  SOL.LICITUD D'OFERTES D'UNA AMBULÀNCIA SUPORT VITAL AVANÇAT AMB METGE  Anunci 
 Igualtat  SOL·LICITUD D'OFERTES D'UNA AMBULÀNCIA SUPORT VITAL AVANÇAT AMB METGE PPW  Anunci 
 Bombers de Palma  Exp. 3333-F22 Contracte de subministrament d'ampolles tèrmiques per al personal del Cos de Bombers - DESERT -  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Contracte menor per al subministrament de llapis ecològics per a les activitats de consum responsable de l'oficina municipal d'informació al consum  Adjudicacions i formalitzacions 
 Educació  Exp. 22050 Contracte menor per a la realització d'activitats educatives a diferents centres educatius  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Contractació d'un servei de disseny, assessorament i suport Revetla, d'altres concerts i del cicle de microespectacles anomenat «Zona Restringida», amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2023  Anunci 
 Cultura  Sol·licitud d'ofertes per al muntatge i desmuntatge audiovisual de l'exposició de Javier Peñafiel  Adjudicacions i formalitzacions 
 Joventut  Contractació menor per al subministrament d'un escenari modular desmuntable  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures i Accessibilitat  INFRAESTRUCTURES 2022-001 CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE UN ANEMÒMETRE  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Contractació menor de punts d'informació campanya NO i PUNT! Juny-Desembre 2022  Adjudicacions i formalitzacions 
 Medi Ambient i Benestar Animal  Subministrament i Instal·lació punts d'electricitat per a la recàrrega de vehicles elèctrics d'acord amb les instruccions de la *ITC corresponents del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Normativa associada en vigor - ANUL·LAT -  Anunci 
 Igualtat  Contractació del servei de sonorització i il·luminació d'un concert del dia de l'Orgull 2022  Anunci 
 Igualtat  Contractació del servei de sonorització i il·luminació de dos concerts de Palma Pride Week  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 16/2022 Subministrament d'obsequis per diferents programes de l'IME temporada 2021/2022 (CM 16/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Policia Local  Exp. 0178-E22 Subministrament d'armes curtes  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 13/2022 Execució d'una rasa per a la tala de les arrels al camp de futbol de Sant Jordi. (CM 13/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Impressió del material de difusió de la campanya No i Punt! Palma Lliure d'agressions sexistes  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 6 de 84,  1667 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010