Inici -> Contractes menors

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Àrea Objecte Estat
 Cultura  Petició d'ofertes per a la contractació de la museïtzació de la Sala Medieval i la nova senyalització de Can Balaguer  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 23/2022 Reparació dels desnivells a la zona annexa al camp de futbol 7 municipal de Miquel Nadal.(CM 23/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 18/2022 Coordinació de seguretat i salut de l'execució del contracte de subministrament i instal·lació de l'equipament esportiu i gespa. (CM 18/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 29/2022 Reparació i adequació del cartell lluminós de la coberta de Son Hugo.(CM 29/2022).  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 28/2022 Substitució de les quatre portes de vidre d'accés al vestidors, tant des de recepció com des de la piscina interior. (CM 28/2022).  Licitacions en curs 
 Policia Local  Exp. 0282-E22 Sol·licitud d'ofertes pel subministrament d'arrendament de dos vehicles  Anunci 
 Infraestructures i Accessibilitat  LOGÍSTICA 2022-003 CONTRACTE D'OBRA PER A LA REMODELACIÓ URGENT DE LA COBERTA DE LA GLORIETA PAU CASALS  En fase de valoració 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 27/2022 Subministrament i instal·lació de quatre bastidors per les cistelles de bàsquet del poliesportiu Toni Pizà (CM 27/2022).  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 26/2022 Adaptació de l'enllumenat del poliesportiu municipal Borja Moll a projectors de tecnologia led (CM 26/2022).  Licitacions en curs 
 Patronat Habitatge - RIBA  Exp. SERV 2-2022 Contracte Menor de serveis de prevenció de riscs laborals  Anunci 
 Infraestructures i Accessibilitat  EIP 2022-002 Contracte menor per a la CONFECCIÓ I MUNTATGE D'UNA PROTECCIÓ PER A L'OLIVERA DE LA PLAÇA DE CORT  En fase de valoració 
 Medi Ambient i Benestar Animal  Obres de recollida i aprofitament de les aigües pluvials a, NAU 3 del Centre Sanitari de Protecció Animal  Anunci 
 Igualtat  Exp. CME-2022-50 Sol·licitud d'ofertes contractació menor per al subministrament d'equips informàtics  Anunci 
 Educació  Contracte menor de Coordinació, gestió i dinamització activitats patis Programa Escoles obertes  Anunci 
 Infraestructures i Accessibilitat  EIP 2022-001 Contracte menor per a la COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE 4 OBRES MUNICIPALS  En fase de valoració 
 Educació  Exp. 22056 Contractació de Tallers de Parelles Lingüístiques en Català  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 17/2022 Execució de dues rases per a la tala de les arrels al camp de futbol de Son Cladera (CM 17/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 24/2022 Servei organització i realització d'un torneig de futbol 7 d'estiu al poliesportiu municipal Germans Escalas. (CM 24/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 25/2022 Reparació de la impermeabilització al mur dels vestuaris a la instal·lació poliesportiva de Rudy Fernández. (CM 25/2022).  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 22/2022 Canvi d'ubicació del comptador elèctric i modificació del tram de la derivació individual del camp de futbol municipal de Sant Jordi. (CM 22/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 2 de 82,  1633 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010