Inici -> Contractes menors

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Àrea Objecte Estat
 Batlia  Exp. CMSERV GP05/21 Contractació d'un servei d'impressió de diferents elements comunicatius en paper, en diferents formats.  Adjudicacions i formalitzacions 
 Urbanisme   Exp. CT 02-2021 Contracte menor de subministrament de cartutxos fumígens  Adjudicacions i formalitzacions 
 Policia Local  Exp. 0045-E21 Contracte menor del Servei de migració i formació on-line EUROCOP  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2021 00006 Servei d'assessorament, formació i suport tècnic per a les licitacions electròniques a la PLACE (Plataforma de contractació de l'Estat) (CM 2021 00006)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2021 00004 Servei d'entapissat de les bancades i cadires individuals per l'atenció a l'usuari del Tanatori de Son Valentí (CM 2021 00004)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Policia Local  Exp. 0034-F21 Contracte menor del Subministrament de material sanitari  Adjudicacions i formalitzacions 
 Urbanisme   Exp. CT 1-2021 Contracte menor d'assistència tècnica Comissió Qualitat Façana Marítima  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 01/2021 Reparació i posta a punt de 10 unitats de bombes EBARA ubicades al PM Son Hugo (CM 01/2021).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 32/2020 Servei d'un programari per a la gestió i el control en línia dels resultat de les analítiques exigides a l'RD 742/2013 (CM 32/2020).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures i Accessibilitat  EIP 2021-001 BUIDATGE NETEJA I DESGASIFICCIÓ DE DOS DIPÒSITS ENTERRATS DE COMBUSTIBLE  En fase de valoració 
 Turisme  Exp. 13/2021 Contractació menor de servei per a la creació,enregistrament i edició de dos videos per a xarxes socials per a la campanya "renou i convivència"  Anunci 
 Infraestructures i Accessibilitat  LOGÍSTICA 2021- 001 CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE MÒDUL PREFABRICAT.  Adjudicacions i formalitzacions 
 Escola Municipal de Formació  Anunci petició d'ofertes organització i desenvolupament d'activitats formatives  Anunci 
 Cultura  Exp. 2.10 Petició d'ofertes pel transport d'instruments de la Banda Municipal de Música  Anunci 
 Bombers de Palma  Exp. 99999-P21 Contracte menor pel servei de manteniment correctiu de la flota de vehicles del servei contra incendis i salvament  Anunci 
 Cultura  Exp. 2.7 Petició d'ofertes per a l'adquisició de canyes de clarinet i saxòfon  Anunci 
 Sanitat i Consum  Exp. 5/2021 Contractació menor de subministrament per al Laboratori Municipal 5-21  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Exp. 4/2021 Contractació menor de servei per al Laboratori Municipal 4-21  Adjudicacions i formalitzacions 
 Direcció Gral. d'Arts Visuals i Programes Públics  Bases de la convocatòria de projectes comissarials 2021 del Casal Solleric  Anunci 
 Benestar Social  Sol·licitud d'ofertes per a la contractació assegurança de responsabilitat civil d'explotació, patronal i professional  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 2 de 66,  1310 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010