Inici -> Contractes menors

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Àrea Objecte Estat
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 29/2020 Obra de rehabilitació i reforma parcial interior de l'edifici de les grades existent a l'àmbit de les pistes exteriors del PM Germans Escalas (CM 29/2020).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Exp. 2/2021 Contractació menor de servei per a la creació, edició i gravació d'un vídeo sobre consum responsable  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 27/2020 Obra per a la impermeabilització de la coberta del PM Viver (CM 27/2020).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 23/2020 Obra per a la reparació i adequació del paviment ubicat a la zona de Presidència de l'IME (CM 23/2020).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 28/2020 Obra per a la reparació i millora de l'estació de fecals del PM Toni Servera (CM 28/2020).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 30/2020 Servei de Prevenció Aliè (SPA), de prevenció de riscs laborals, i vigilància de la salut (CM 30/2020).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Joventut  Contractació menor per als treballs d'impremta de vinils adhesius  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Exp. 1/2021 Contractació menor de subministrament per a la impressió i exposició de fotografies en el dia Internacional de les malalties rares  Adjudicacions i formalitzacions 
 Escola Municipal de Formació  DESERT - Anunci petició d'ofertes organització i desenvolupament d'activitats formatives  Anunci 
 OAC's  Adjudicació del contracte menor de subministrament, caixa registradora per la OAC de Son Ferriol  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   SENSE EFECTE - Contractació del servei de sonorització i il·luminació de tres concerts dins del cicle "Memòria Musical" amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2021  Anunci 
 CSMPA  Acord d'encàrrec al medi propi EMAYA recollida d'animals morts i altres al Centre Sanitari Municipal de Son Reus  Adjudicacions i formalitzacions 
 Patronat Habitatge - RIBA  Exp. Cm Ob 05/2020 Obres de reforma de l'habitatge ubicat a l'edifici plurifamiliar aïllat al carrer Castillo de Olite, 1-2n esqu.  Anunci 
 Urbanisme   Contracte menor assistència tècnica per a la gestió del Segell de Sostenibilitat Leed, durant la fase I pre-avaluació i fase II disseny, de l'equipament de s'Aigua Dolça, dins el Pla Litoral de Ponent  Adjudicacions i formalitzacions 
 Patronat Habitatge - RIBA  Exp. Cm SERV 1-2021 Servei de prevenció de riscs laborals del Patronat Municipal de l'Habitatge  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 21/2020 Subministrament d'ordinadors i monitors per a l'IME (CM 21/2020).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Benestar Social  Contractació assegurança de responsabilitat civil d'explotació, patronal i professional  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2020 00074 Servei de control d'emissions atmosfèriques forns crematoris de Palma i Bon Sosec de l'EFM (CM 2020 00074)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2020 00073 Subministrament de caixes de restes de PVC per al servei d'exhumacions i d'inhumacions (CM 2020 00073)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2020 00072 Subministrament de guants d'un sol ús de nitril sense pols (CM 2020 00072)  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 3 de 66,  1309 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010