Inici -> Contractes menors

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Àrea Objecte Estat
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 08/2020 Correcció deficiències detectades en l'OCA de baixa tensió realitzada a les Piscines de Son Hugo (CM 08/2020).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Urbanisme   Exp. CT14/2020 Contracte menor de subministrament per la compra d'ulleres de protecció amb muntura integral.  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 07/2020 Subministrament netejafons automàtic per a les Piscines de Son Hugo (CM 07/2020).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Adaptació d'imatges i documents al marc del projecte Et feim constat  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Exp. TUR 1/2020 Contracte menor d'obres d'acondicionament i millora del quiosc d'informacio turistica ubicat al Parc de la Mar  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 23/2019 Redacció del projecte i direcció d'obra per a la construcció d'un camp de futbol 8 a Son Fuster (CM 23/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Anunci de petició d'ofertes per a la contractació menor d'obres de demolició de construccions i infraestructures situades al poblat de son riera  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2020 00045 Consultoria per al desenvolupament de treballs específics d'Auditoria Operativa 2020 (CM 2020 00045)  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 10/2019 Redacció dels projectes complets, estudi seguretat i salut, direcció obra i coordinació seguretat i salut de l'obra per a la construcció cobriment grades CF Son Fuster II (CM 10/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2020 00047 Obra d'adequació interior espai per l'instal·lació d'un forn crematori al Tanatori II (Bon Sosec) Marratxi (CM 2020 00047)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Exp. CB 20 Petició d'ofertes per restaurar la pintura la Sagrada Familia amb Santa Aina per a Can Balaguer  Anunci 
 Cultura  Petició d'ofertes per al servei de supervisió de la conservació i redacció del Pla de Conservació de Can Balaguer  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2020 00015 Subministrament de 17 PC i diversos (CM 2020 00015)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Exp. 15/2020 Convocatòria pels serveis de so i llum del programa Cançons de la Mediterrània 2020  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 09/2020 Direcció d'Execució i Coordinació de Seguretat i Salut de les obres de renovació de les Piscines Municipals Son Hugo (CM 09/2020).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Exp. 28/2020 Contractació menor de subministrament de materials per a la implementació local de l'Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció a Palma, inclòs el seu disseny i impressió.  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Exp. 29/2020 Contractació menor per al subministrament de materials educatius de prevenció i de promoció de la salut, inclòs el seu disseny i impressió  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Exp. 741/2020 Contracte menor de servei de reparació de 1 Làmpada UV de l'aparell Elix/Rios i ASM serie large de Milipore  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Exp. 706/2020 Contracte menor de servei de calibració i manteniment de aparells per al laboratori municipal  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Convocatòria per Cinema de Barriades 2020  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 3 de 61,  1213 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010