Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Àrea Objecte Estat
 Joventut  Sol·licitud d'ofertes contractació menor per al subministrament de 26 tablets  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Tallers de sensibilització i prevenció sobre l'abús sexual a la infància 2020  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Tallers de sensibilització en igualtat i prevenció de la violència masclista 2020  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Tallers de Relació Sexual Igualitària: prevenció d'agressions sexistes i sexuals 2020  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Tallers de sensibilització sobre diversitat afectivo sexual i de gènere 2020  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Exp. 2791/2019 Contractació menor de servei per al Laboratori Municipal 2791/2019  Anunci 
 Igualtat  Disseny de material de sensibilització i prevenció de les violències sexuals en contextos d'oci privat a Palma  Adjudicacions i formalitzacions 
 Urbanisme   Exp. CM SERV GP 16/19 Contractació menor de servei disseny gràfic de l'àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Subministrament d'equips per millorar l'alarma de detecció d'intrusió i CCTV del Casal  Anunci 
 Igualtat  Impressió material de sensibilització i prevenció de les violències sexuals en contextos d'oci privat a Palma  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Repartiment i fixació manual de cartelleria per la sensibilització i prevenció de les violències sexuals en contextos d'oci privat a Palma  Adjudicacions i formalitzacions 
 Educació  Exp. 19050 Sol·licitud d'ofertes per adjudicar el contracte menor per al Manteniment anual de la plataforma webs de PalmaEduca  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures i Accessibilitat  PIJ 2019-001 MILLORA EQUIPAMENT HORTS URBANS  En fase de valoració 
 Cultura  Petició d'ofertes per a les obres d'il·luminació ornamental del pati i la façana de Can Balaguer  Anunci 
 Urbanisme   Contracte menor d'assistència tècnica per realitzar projecte, direcció d'obres, estudi de seguretat i coordinació de seguretat i salut del reforç d'estructura i reforma de l'arxiu de la gerència d'urbanisme  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 32/2019 Subministrament i instal·lació de quatre línies de vida a la coberta de Son Hugo (CM 32/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Benestar Social  Anunci per a la presentació d'ofertes del contracte menor per actualitzar informació en un cens de les persones que habiten en el poblat de Son Riera i els seus habitatges-DESISTIMENT-  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 39/2019 Subministrament ordinadors i monitors (CM 39/2019).  En fase de valoració 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00036 Subministrament de caixes de restes de fusta per als serveis d'inhumacions, exhumacions i incineracions de l'EFM (CM 2019 00036)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00045 Gestió de correspondència-gestió de mailing (CM 2019 00045)  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 6 de 58,  1146 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010