Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Àrea Objecte Estat
 Educació  Exp. 19050 Sol·licitud d'ofertes per adjudicar el contracte menor per al Manteniment anual de la plataforma webs de PalmaEduca  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures i Accessibilitat  PIJ 2019-001 MILLORA EQUIPAMENT HORTS URBANS  En fase de valoració 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 39/2019 Subministrament ordinadors i monitors (CM 39/2019).  En fase de valoració 
 Benestar Social  Anunci per a la presentació d'ofertes del contracte menor per actualitzar informació en un cens de les persones que habiten en el poblat de Son Riera i els seus habitatges-DESISTIMENT-  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00033 Honoraris tècnics per a la redacció projecte i estudi de seguretat i salut per a les obres de reordenació del sector II fase II del Cementeri Municipal de Palma (CM 2019 00033)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00045 Gestió de correspondència-gestió de mailing (CM 2019 00045)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00036 Subministrament de caixes de restes de fusta per als serveis d'inhumacions, exhumacions i incineracions de l'EFM (CM 2019 00036)  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 37/2019 Servei d'escola municipal de Patinatge (CM 37/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 36/2019 Servei d'escola municipal d'Handbol (CM 36/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Joventut  Sol·licitud d'ofertes contractació menor per al subministrament d'un equip de so  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 35/2019 Servei d'escola municipal d'Atletisme (CM 35/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Joventut  Contractació menor del subministrament d'un escenari modular desmuntable  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Sol·licitud d'ofertes per al subministrament i col·locació de rampes al Castell de Bellver  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00037 Obres de pavimentació pas per als vianants del quadre 6 a paredó del Cementeri de Palma (CM 2019 00037)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Sol·licitud de propostes per a la redacció del projecte bàsic i d'execució de l'edificació modular de sales d'assaig  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Sol·licitud de propostes per al disseny i elaboración d'una APP  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Sol·licitud d'ofertes per a la fabricació, subministrament i instal·lació de reixes de ferro  Adjudicacions i formalitzacions 
 Benestar Social  Anunci de petició d'ofertes servei de la descripció de dos immobles adscrits al servei de Benestar Social  Anunci 
 Infraestructures i Accessibilitat  LOGISTICA-2019-004- CONTRACTE DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE (3) ESCALES MECÀNIQUES UBICADES EN LES GALERIES COMERCIALS DE PLAÇA MAJOR  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00035 Subministrament d'uniformitat del departament de cementeris i manteniment de l'EFM (CM 2019 00035)  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 7 de 58,  1152 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010