Inici -> Contractes menors -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Entitat Objecte Estat
 Urbanisme   Exp. CT 10-2021 Anunci per a la licitació del contracte menor de subministrament de 71 lluminàries LED per a l'arxiu de la Gerència  Anunci 
 Fundació Turisme Palma de Mallorca 365  Exp. INN 21 009 Anunci per a la contractació del servei d'assistència tècnica per a la redacció i preparació de la documentació necessària per a la captació de fons dels plans territorials de sostenibilitat turística en destinacions  Anunci 
 Medi Ambient i Benestar Animal  Convocatoria contracte menor servei instal·lació pel subministrament d'electricitat recàrrega vehicles elèctrics  Anunci 
 Medi Ambient i Benestar Animal  Contracte menor servei instal·lació i subministrament material senyalització CSM de Son Reus  Anunci 
 Sanitat i Consum  Exp. 25-2021 Contracte menor de servei de reparació de diferent mobiliari del Laboratori Municipal  Anunci 
 Policia Local  Sol·licitud d'ofertes per al subministrament d'ampolles tèrmiques per a la distribució entre el personal de la Policia Local  Anunci 
 CSMPA  Contracte menor obra projecte consistent en la instal·lació sistema climatització i substitució coberta caneres edifici N3, CSM de Son Reus  Anunci 
 Banda Municipal de Música de Palma  Adquisició de vestuari per a la Banda Municipal de Música  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POSA 2021 00020 Subministrament d'equips de protecció individual i mascaretes de l'EFMSA (POSA 2021 00020)  Licitacions en curs 
 PMEI - Patronat Municipal d'Escoles d'Infants  Exp. CM 515/2021 Obres de reforma de les instal·lacions d'aigua calenta sanitària (ACS) de les escoles d'infants de Son Roca i S'Arenal  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Sol·licitud d'ofertes per a la contractació per a la neteja de l'escultura Dona de Palma  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POSA 2021 00019 Servei de manteniment d'ascensors de l'Empresa Funerària Municipal, S.A. (POSA 2021 00019)  Licitacions en curs 
 Banda Municipal de Música de Palma  Adquisició de bombardí, lira i 20 faristols per a les activitats de la Banda Municipal de Música  Anunci 
 Cultura  Sol·licitud d'ofertes per a la restauració del retrat d'Enric d'España, ubicat al Saló de Plens de l'Ajuntament  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POSA 2021 00023 Subministrament mitjançant procediment obert simplificat de la uniformitat per a tot el personal de l'Empresa Funeraria Municipal, S.A. (POS 2021 00023)  Licitacions en curs 
 Cultura  Contractació dues vases daurades restauració retrats Elisabet Cifre i Baldomero Espartero  Anunci 
 Cultura  Sol·licitud d'ofertes per penjar al Perfil del Contractant, per a la col·locació de parquet a dues sales del castell de Bellver  Anunci 
 Cultura  Sol·licitud d'ofertes per a la contractació de la restauració del retrat de Elisabet Cifre de Colonya  Anunci 
 Cultura  Sol·licitud d'ofertes per a la restauració de les teles de l'Àngel Custodi del Castell de Bellver  Anunci 
 Patronat Habitatge - RIBA  Exp. Cm Ob 03/2021 Obres de reforma de l'habitatge ubicat a l'edifici plurifamiliar al carrer Castillo de Olite 2B - 3er Esquerra  Anunci 

Pàgina 1 de 79,  1578 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010